.

Вы здесь

О налогообложении среднего заработка работника, призванного на военную службу по призыву во время мобилизации

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.04.2015 р. № 8720/6/99-99-17-03-03-15

Щодо оподаткування середнього заробітку працівника, призваного на військову службу за призовом під час мобілізації

(Витяг)

  Державна фiскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi — Кодекс), розглянула лист <…> щодо проведення перерахунку середнього заробiтку працiвника, призваного доходу, на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, та в межах компетенцiї повiдомляє таке.

  Гарантiї для працiвникiв на час виконання державних або громадських обов’язкiв передбачено ст. 119 Кодексу законiв про працю України  (далi — КЗпП), згiдно з частиною першою якої на час виконання державних або громадських обов’язкiв, якщо за чинним законодавством України цi обов’язки можуть здiйснюватись у робочий час, працiвникам гарантується збереження мiсця роботи (посади) i середнього заробiтку.

  Законом України вiд 27 березня 2014 року № 1169-VII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення проведення мобiлiзацiї»  ст. 119 КЗпП доповнено частиною третьою, вiдповiдно до якої гарантiї для працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, але не бiльше одного року, видiленi окремо. Зокрема, таким працiвникам гарантується збереження мiсця роботи, посади i середнього заробiтку. Ця норма дiє з 01.04.2014.

  Водночас з 8 червня 2014 року набрав чинностi Закон України вiд 20 травня 2014 року № 1275-VII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення оборонно-мобiлiзацiйних питань пiд час проведення мобiлiзацiї», вiдповiдно до п. 5 ст. 1 роздiлу І  якого частину третю ст. 119 КЗпП викладено у такiй редакцiї: за працiвниками, призваними на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, але не бiльше одного року, зберiгаються мiсце роботи, посада i компенсується iз бюджету середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, в яких вони працювали на час призову, незалежно вiд пiдпорядкування та форм власностi.

  Виплата таких компенсацiй iз бюджету в межах середнього заробiтку проводиться за рахунок коштiв Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Дiя частини третьої ст. 119 КЗпП поширено на громадян України, якi були призванi на вiйськову службу вiдповiдно до Указу Президента України вiд 17 березня 2014 року № 303 «Про часткову мобiлiзацiю»  починаючи з 18.03.2014 р.

  Однак через вiдсутнiсть порядку вiдшкодування компенсацiйних виплат з бюджету в межах середнього заробiтку працiвникам, призваним на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, норма частини третьої ст. 119 КЗпП не могла бути реалiзована.

  Оподаткування доходiв фiзичних осiб регламентується роздiлом IV Кодексу, згiдно з пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 якого до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у виглядi заробiтної плати, нарахованi (виплачені) платнику податку вiдповiдно до умов трудового договору (контракту).

  Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохiд на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок iз суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставки податку 15/20 вiдсоткiв, визначених ст. 167 Кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

  Крiм того, пунктом 1 частини першої статтi 7 Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (далi — Закон № 2464) передбачено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавцiв та найманих працiвникiв є сума нарахованої кожнiй застрахованiй особi заробiтної плати за видами виплат, якi включають основну та додаткову заробiтну плату, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються згiдно iз Законом № 108.

  Розмiр єдиного внеску та пропорцiї його розподiлу за видами загальнообов’язкового державного соцiального страхування визначено ст. 8 Закону № 2464.

  Законом України вiд 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України» оподаткування вiйськовим збором подовжено до набрання чинностi рiшенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України (п. 16-1 пiдроздiл 10 роздiлу XX Перехiдних положень Кодексу).

  Згiдно iз пп. 1.2 п. 16-1 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Перехiдних положень Кодексу об’єктом оподаткування збором є доходи, визначенi ст. 163 Кодексу.

  Вiдповiдно до ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування збором платника податку – резидента є, зокрема, загальний мiсячний (рiчний) оподатковуваний дохiд, до якого включається дохiд у виглядi заробiтної плати, до складу якої вiдноситься середнiй заробiток працiвникiв на час виконання державних або громадських обов’язкiв.

  Ставка збору — 1,5 вiдсотка об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Перехiдних положень Кодексу  (пп. 1.3 п. 16-1 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Перехiдних положень Кодексу).

  Отже, сума середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод є базою нарахування податку на доходи фiзичних осiб, єдиного внеску, а також є об’єктом оподаткування вiйськовим збором.

  З 17 березня 2015 року набрала чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04 березня 2015 року № 105, якою затверджено Порядок виплати компенсацiї пiдприємствам, установам, органiзацiям у межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод (далi — Порядок № 105).

  Вiдповiдно до п. 3 Порядку № 105 бюджетнi кошти спрямовуються пiдприємствам, установам, органiзацiям на компенсацiю витрат на виплату середнього заробiтку працiвникам, якi працювали на таких пiдприємствах, в установах, органiзацiях на час призову на вiйськову службу, не бiльше одного року.

  Виплата компенсацiї проводиться пiдприємствами, установами, органiзацiями у строки, визначенi ст. 115 КЗпП (п. 6 Порядку № 105).

  Тобто, з метою отримання бюджетних коштiв для виплати працiвникам компенсацiї у межах середнього заробiтку у строки, визначенi ст. 115 КЗпП, роботодавцi визначають середню заробiтну плату таких працiвникiв як розрахункову величину та iнформують про її розмiр органи соцiального захисту населення шляхом заповнення звiтiв, доданих до Порядку № 105.

  Оподаткування, нарахування i сплата єдиного внеску на компенсацiю здiйснюються вiдповiдно до Кодексу i Закону № 2464 (п. 7 Порядку № 105).

  Згiдно з пп. «и» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу  до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, компенсацiйнi виплати з бюджету в межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод.

Вiдповiдно до пп. 1.7 п. 16-1 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Перехiдних положень Кодексу вiд оподаткування вiйськовим збором звiльняються доходи, що згiдно з роздiлом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фiзичних осiб (не пiдлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крiм доходiв, зазначених у пiдпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

  Отже, дохiд, отриманий працiвниками, призваними на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод у виглядi компенсацiйних виплат, який виплачується роботодавцем за рахунок коштiв державного бюджету в межах середнього заробiтку вiдповiдно до Порядку № 105, не включається до оподатковуваного доходу таких працiвникiв, тобто не оподатковується податком на доходи фiзичних осiб та вiйськовим збором.

  Також згiдно з частиною сьомою ст. 7 Закону № 2464 виплати, якi компенсуються з бюджету в межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, не є базою нарахування та утримання єдиного внеску.

  Таким чином, з метою оподаткування доходи, отриманi працiвниками, призваними на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, у виглядi суми середнього заробiтку та компенсацiйної виплати з бюджету у межах середнього заробiтку, встановленi ст. 119 КЗпП, слiд розглядати окремо, оскiльки види таких доходiв є рiзними.

  У цiлях звiльнення вiд оподаткування компенсацiйних виплат з бюджету в межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, пiдприємствами, установами, органiзацiями Порядок № 105 застосовується починаючи з березня 2015 року. У разi нарахування (виплати, надання) роботодавцем суми середнього заробiтку таким працiвникам, сума такого доходу є об’єктом оподаткування податком на доходи фiзичних осiб, вiйськовим збором i базою нарахування та утримання єдиного внеску на загальних пiдставах.

  <…>

  З 1 квiтня 2015 року набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку». Згiдно з додатком до цього Порядку сума коштiв, у виглядi заробiтної плати працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiдображається у формi № 1ДФ за ознакою доходiв «101». Сума компенсацiйних виплат з бюджету в межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, отриманих платником, вiдображається у формi № 1ДФ за ознакою доходiв «128».

 

В. о. Голови                                                                                       М. В. Мокляк

Создание сайта: SSC Group