.

Вы здесь

О налогообложении возвратной финансовой помощи, полученной от учредителя

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.06.2015 р. № 12810/6/99-99-19-02-02-15

Щодо оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника

  Державна фiскальна служба України розглянула лист <...> щодо оподаткування поворотної фiнансової допомоги, отриманої вiд засновника, та нарахування умовних вiдсоткiв у разi її неповернення протягом 365 днiв i повiдомляє.

  Вiдповiдно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далi — Кодекс) поворотна фiнансова допомога — сума коштiв, що надiйшла платнику податкiв у користування за договором, який не передбачає нарахування процентiв або надання iнших видiв компенсацiй у виглядi плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

  Законом України вiд 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи», який набрав чинностi з 01.01.2015 р., роздiл III «Податок на прибуток пiдприємств» Кодексу викладено у новiй редакцiї.

  Вiдповiдно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування є прибуток iз джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

  Вiдповiдно до п. 18 пiдроздiлу 4 роздiлу XX «Перехiднi положення» Кодексу за операцiями, по яких витрати для цiлей оподаткування податком на прибуток до 1 сiчня 2015 року визначалися за датою перерахування коштiв на банкiвський рахунок або в касу контрагента платника податку, i станом на 1 сiчня у платника податку була наявна кредиторська заборгованiсть за такими операцiями, при розрахунку об’єкта оподаткування сума коштiв, що була перерахована на банкiвський рахунок або в касу контрагента платника податку пiсля 1 сiчня 2015 року, зменшує фiнансовий результат до оподаткування.

  Отже, починаючи з 01.01.2015 р. проводиться зменшення фiнансового результату до оподаткування на суму поверненої поворотної фiнансової допомоги, отриманої платником податку до 01.01.2015 р. вiд осiб, якi не є платниками податку на прибуток, та включеної до складу доходiв при визначеннi об’єкта оподаткування податком на прибуток до цiєї дати.

Голова                                                                                                                        Р. Насіров

Создание сайта: SSC Group