.

Вы здесь

О налоговом учете операций по предоставлению работникам спецодежды и приобретению воды для потребления в офисе

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС —
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС з ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ

ЛИСТ

від 08.12.2015 р. № 26675/10/28-10-06-11

Щодо податкового обліку операцій з надання працівникам спецодягу і придбання води для споживання в офісі

  Мiжрегiональним головним управлiнням ДФС — Центральним офiсом з обслуговування великих платникiв розглянуто лист, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повiдомляємо наступне.

  Питання 1.

  Вiдповiдно до статтi 163 Кодексу законiв про працю України вiд 10 грудня 1971 року № 322-VІІІ iз змiнами та доповнення (далi — КЗпП) на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, а також роботах, пов’язаних iз забрудненням або здiйснюваних у несприятливих температурних умовах, працiвникам видаються безоплатно за встановленими нормами спецiальний одяг, спецiальне взуття та iншi засоби iндивiдуального захисту.

  Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний органiзувати комплектування та утримання засобiв iндивiдуального захисту вiдповiдно до нормативних актiв про охорону працi.

  Зокрема, в пунктi 1.2 Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальним взуття та iншими засобами iндивiдуального захисту, затвердженого наказом Державного комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 21.05.2008 за № 446/15137 iз змiнами та доповненнями (далi — Положення № 53) зазначено, що роботодавець зобов’язаний забезпечити за свiй рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобiв iндивiдуального захисту вiдповiдно до нормативно-правових актiв з охорони працi та колективного договору.

  Пiдпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VІ iз змiнами та доповненнями (далi — ПКУ) передбачено, що постачанням товарiв є будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числi продаж, обмiн чи дарування такого товару.

  Вiдповiдно до пiдпункту «а» пункту 185.1 статтi 185 роздiлу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операцiї платникiв податку з постачання товарiв, мiсце постачання розташоване на митнiй територiї України, вiдповiдно до статтi 186 ПКУ.

  Загальний порядок визначення бази оподаткування ПДВ в разi постачання товарiв визначено статтею 188 ПКУ.

  Вiдповiдно до статтi 8 Закону України вiд 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ «Про охорону працi» iз змiнами та доповненнями на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, а також роботах, пов’язаних iз забрудненням або несприятливими метеорологiчними умовами, працiвникам видаються безоплатно за встановленими нормами спецiальний одяг, спецiальне взуття та iншi засоби iндивiдуального захисту, до яких зокрема належать захиснi окуляри, маски, щитки, шоломи, автономнi дихальнi апарати, рукавицi, нарукавники, наколiнники, мазi тощо (далi — ЗІЗ), а також мийнi та знешкоджувальнi засоби.

  Пунктом 5 перелiку заходiв та засобiв з охорони працi, витрати на здiйснення та придбання яких включаються до витрат, затвердженого постановою кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 2003 року № 994 iз змiнами та доповненнями (далi — Постанова № 994), передбачено забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, взуттям та iншими ЗІЗ вiдповiдно до встановлених норм (включаючи забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралiзують небезпечну дiю на органiзм або шкiру шкiдливих речовин, у зв’язку з виконанням робiт, якi не виключають можливостi забруднення цими речовинами).

  Вiдповiдно до пункту 1.4 Положення № 53 ЗІЗ видаються працiвникам тих професiй i посад (професiйних назв робiт), що застосовуються у вiдповiдних виробництвах, цехах, дiльницях, а також пiд час виконання певних робiт iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, а також роботах, що пов’язанi iз забрудненням, або тих, що здiйснюються в несприятливих метеорологiчних умовах, та передбаченi у нормативно-правових актах з охорони працi за нормами безоплатної видачi працiвникам спецiального одягу, спецiального взуття та iнших ЗІЗ, якi встановлюють для роботодавця обов’язковий мiнiмум безоплатної видачi ЗІЗ з визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строкiв їх використання (носiння).

  Враховуючи вище викладене, операцiї з надання працiвникам ЗІЗ, необхiдних для виконання ними професiйних обов’язкiв, в межах перелiку, затвердженого Постановою № 994, та передбачених у нормативно-правових актах з охорони працi за нормами безоплатної видачi працiвникам ЗІЗ, не є операцiями з постачання товарiв.

  Питання 2.

  Передача спецодягу в експлуатацiю не вважається постачанням товару, адже право власностi на нього залишається за працедавцем i до працiвника не переходить. А якщо немає товару, то немає i об’єкта для нарахування ПДВ (причому незалежно вiд того, вписується обсяг спецодягу у встановленi норми чи ні).

  Спецодяг є власнiстю пiдприємства, а працiвник ним лише користується. Водночас при звiльненнi працiвник зобов’язаний повернути його пiдприємству.

  Згiдно з частиною першою статтi 133 КЗпП працiвники несуть обмежену матерiальну вiдповiдальнiсть (у розмiрi заподiяної з їхньої вини шкоди, але не бiльше свого середнього мiсячного заробiтку) за зiпсуття або знищення через недбалiсть виданого в користування спецодягу.

  Крiм того частиною 5 статтi 134 КЗпП передбачено, що працiвники несуть матерiальну вiдповiдальнiсть у повному розмiрi шкоди, заподiяної з їхньої вини пiдприємству, коли шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зiпсуванням спецодягу.

  Вiдповiдно до пункту 4.1 Положення № 53 ЗІЗ видаються працiвникам безоплатно, є власнiстю пiдприємства, облiковуються як iнвентар i пiдлягають обов’язковому поверненню при: звiльненнi з пiдприємства, переведеннi на тому ж пiдприємствi на iншу роботу або на iнше робоче мiсце, змiнi виду робiт, уведеннi нових технологiй, уведеннi нових або замiнi наявних знарядь працi та в iнших випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхiдним, а також при закiнченнi строкiв їх використання замiсть одержуваних нових ЗІЗ.

  Якщо на склад пiдприємства повертають ранiше виданий спецодяг, а вiн ще придатний до подальшого використання, то, як правило, у бухгалтерському облiку ця операцiя не вiдображається (тобто на рахунок 22 одяг бiльше не зараховують). Такий рух фiксується тiльки в оперативному облiку — у картцi, в якiй матерiально вiдповiдальна особа робить запис про повернення спецодягу, а за його видачi iншому працiвнику оформлює на нього нову картку.

  Якщо працiвник, який припиняє трудовi вiдносини з працедавцем, не повертає йому спецiальний (у тому числi формений) одяг, спецiальне взуття та iншi засоби iндивiдуального захисту, граничний строк використання яких не настав, та компенсує залишкову вартiсть цього майна роботодавцю, то вартiсть такого майна не включається до складу мiсячного оподатковуваного доходу.

  Питання 3.

  Вiдповiдно до пiдпункту 165.1.9 пункту 165.1 статтi 165 ПКУ до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, вартiсть спецiального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових вiдносинах. Порядок забезпечення, перелiк та граничнi строки використання спецiального (у тому числi форменого) одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України та/або галузевими нормами безоплатної видачi працiвникам спецiального (форменого) одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту.

  Водночас до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохiд, отриманий ним як додаткове благо (крiм випадкiв, передбачених статтею 165 ПКУ), а саме: у виглядi вартостi використання житла, iнших об’єктiв матерiального або нематерiального майна, що належить роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, крiм випадкiв, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функцiї згiдно з трудовим договором (контрактом) чи передбачено нормами колективного договору або вiдповiдно до закону в установлених ними межах (пiдпункт «а» пiдпункту 164.2.17. пункту 164.2 статтi 164 ПКУ).

  Враховуючи вище викладене, вартiсть спецiального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових вiдносинах з урахуванням вимог пiдпункту 165.1.9 пункту 165.1 статтi 165 ПКУ, не включаються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку.

  Питання 4.

  Вiдповiдно до пiдпункту 134.1.1 пункту 134.1 статтi 134 ПКУ розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток здiйснюється на пiдставi даних бухгалтерського облiку шляхом коригування фiнансового результату до оподаткування, визначеного у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi збiльшують або зменшують фiнансовий результат до оподаткування, вiдповiдно до положень роздiлу ІІІ «Податок на прибуток пiдприємств» ПКУ.

  Положення цього роздiлу не передбачають коригування фiнансового результату до оподаткування на витрати, понесенi на придбання бутильованої питної води для загального користування. Отже, такi витрати вiдображаються за правилами бухгалтерського облiку.

  Порядок вiдображення операцiй, що не є господарською дiяльнiстю, в облiку з ПДВ регламентує пункт 198.5 ПКУ. У цiй нормi наведено випадки, коли платник ПДВ зобов’язаний нараховувати податковi зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної вiдповiдно до пункту 189.1 ПКУ, скласти не пiзнiше останнього дня звiтного (податкового) перiоду й зареєструвати в Єдиному реєстрi податкових накладних зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, якщо їх призначено для використання або їх починають використовувати у визначених пунктом 198.5 ПКУ операцiях. <…>

  Якщо в перiодi придбання товарiв платник податкiв вiдобразив за ними податковий кредит, то при використаннi їх у зазначених операцiях вiн зобов’язаний нарахувати «компенсуючi» податковi зобов’язання з ПДВ.

  Якщо ж податковий кредит не вiдображався, то податковi зобов’язання не нараховуються. <…>

  База нарахування «компенсуючих» податкових зобов’язань визначається за товарами/послугами виходячи з вартостi їх придбання (пункт 189.1 ПКУ, пункт 198.5 ПКУ).

  У разi придбання води для офiсу чи кулера повiдомляємо, що з 1 липня 2015 року доведеться включати такi податковi накладнi до складу податкового кредиту з ПДВ i нараховувати податковi зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної пунктом 189.1 ПКУ, та складати не пiзнiше останнього дня звiтного (податкового) перiоду з типом причини «13 — Використання виробничих або невиробничих засобiв, iнших товарiв/послуг не в господарськiй дiяльностi» i реєструвати в ЄРПН в установленi термiни (пункт 198.5 ПКУ).

Создание сайта: SSC Group