.

Вы здесь

О перерасчете понижающего коэффициента к ставке ЕСВ в случае отчисления отпускных при увольнении работника

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 12.05.2016 р.№ 2809/10/20-40-13-02-12

Щодо перерахунку понижуючого коефіцієнта до ставки ЄСВ в разі відрахування відпускних при звільненні працівника

(Витяг)

  <…>

  Правовi та органiзацiйнi засади забезпечення збору та облiку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, умови та порядок нарахування i сплати та повноваження органу, що здiйснює його збiр та ведення облiку, визначає Закон України вiд 08.07.2010 № 2464-VI «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (далi — Закон № 2464).

  До 01.01.2016 року, вiдповiдно до п. 9 прим. 5 розд. VIII «Прикiнцевi та перехiднi положення» Закону № 2464, страхувальники при нарахуваннi заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам та/або при нарахуваннi винагороди за цивiльно-правовими договорами, допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та допомоги у зв’язку з вагiтнiстю та пологами могли застосувати понижуючий коефiцiєнт до ставки ЄВ за умови дотримання певних умов, i у разi застосування коефiцiєнта платник єдиного внеску зазначав про це у звiтi.

  З метою дотримання умов, що надавали право роботодавцям на застосування понижуючого коефiцiєнта до ставки ЄВ, та при його розрахунку, страхувальники використовували iнформацiю, зазначену ними у звiтностi, керуючись вимогами Закону № 2464 та Інструкцiї про порядок нарахування i сплати ЄВ на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 № 449 (далi — Інструкцiя № 449).

  Обчислення єдиного внеску здiйснювалось щомiсяця на пiдставi бухгалтерських та iнших документiв, вiдповiдно до яких провадиться нарахування (обчислення) або якi пiдтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на якi нараховується ЄВ (частина друга ст. 9 Закону № 2464).

  При цьому, якщо нарахування заробiтної плати здiйснювалось за попереднiй перiод, зокрема у зв’язку з уточненням кiлькостi вiдпрацьованого часу, виявленням помилок, нарахованi суми включались до заробiтної плати того мiсяця, у якому були здiйсненi нарахування (пп. 3 п. 3 розд. ІV Інструкцiї № 449).

  Формою таблицi 1 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 № 435 (далi — Порядок № 435), яка формується iз даних таблицi 6 цього додатка, передбачено рядок 6 «Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попереднiх звiтних перiодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)» та рядок 7 «Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попереднiх звiтних перiодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)».

  Таким чином, з метою уточнення кiлькостi вiдпрацьованого часу та усунення самостiйно виявлених помилок в розрахунку розмiру понижуючого коефiцiєнта, допущених у перiодах, що передують звiтному, роботодавець може здiйснити перерахунок ЄВ за попереднiй звiтний перiод (за умови, що понижуючий коефiцiєнт в попередньому перiодi, який коригується, було застосовано), результати якого вiдобразити в рядках 6.1.9–6.1.13 та/або 7.1.9–7.1.13 таблицi1 додатка 4 звiту щодо сум нарахованого ЄВ.

  Отже, у даному випадку, якщо при звiльненнi працiвника проводиться перерахунок днiв вiдпустки, наданої у рахунок невiдпрацьованої частини робочого року, проводиться перерахунок понижуючого коефiцiєнта за вiдповiднi перiоди 2015 року (за умови, що понижуючий коефiцiєнт в перiодi, який коригується, було застосовано).

  <…>

 

Заступник начальника                                                                                          Н. В. Свєтош


Создание сайта: SSC Group