.

Вы здесь

О предельном сроке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.03.2016 р. № 31-11120-09-10/9133

Щодо граничного строку реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН

  Мiнiстерство фiнансiв у зв’язку iз звернення народного депутата України Журжiя А. В. вiд 15.03.2016 № 90 стосовно врегулювання питанi правильностi застосування ДФС норм Податкового законодавства України щодо граничного строку реєстрацiї податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi — ЄРПН) повiдомляє наступне.

  Слiд зазначити, що звернення народного депутата України з цього питання Мiнфiн отримує вже вдруге. Попереднє звернення (лист вiд 21.01.2016 № 18) було направлено Мiнфiном на адресу ДФС листом вiд 01.02.2016 № 31-11120-09-10/2920 з проханням переглянути роз’яснення, наданi листами Державної фiскальної служби України вiд 07.08.2015 № 29161/7/99-99-19-03-02-17 та пiд 28.12.2015 № 3623/2/99-99-19-03-02-10, з урахуванням позицiї народного депутата України Журжiя Л. В., викладеної у зазначеному зверненi.

  Проте, як видно з листа ДФС вiд 03.02.2016 № 334/4/99-99-19-03-02-13 доручення Мiнiстерства фiнансiв не було виконане, оскiльки ДФС не вбачає за необхiдне переглядати свою позицiю щодо цього питання, аргументуючи зазначене тим, що вiдповiдно до Податкового кодексу України (далi — Кодекс) платник податку має можливiсть зареєструвати податковi накладнi та/або розрахунки коронування до податкових накладних в ЄРПН протягом п’ятнадцяти календарних днiв, наступних за датою їх складання, або протягом 180 календарних днiв з дати їх складання за умови застосування штрафних санкцiй, визначених статтею 1201 Кодексу.

  Дiйсно вiдповiдно до пункту 201.10 статтi 201 Кодексу реєстрацiя податкових накладних та/або розрахункiв коригування до податкових накладних у ЄРПН має бути здiйснена протягом 15 календарних днiв, наступних за датою виникнення податкових зобов’язань, вiдображених у вiдповiдних податкових накладних та/або розрахунках коригування.

  У разi порушення платниками податку вказаних термiнiв реєстрацiї або вiдсутнiсть такої реєстрацiї протягом 180 календарних днiв з дати складання податкових накладних, що пiдлягають наданню покупцям — платникам податку, та розрахункiв коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, до таких платникiв податку застосовуватимуться штрафнi санкцiї в розмiрi, визначеному у Статтi 1201 Кодексу.

  Разом з цим, згiдно з пунктом 198.6 станi 198 Кодексу не вiдносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарiв/послуг, не пiдтвердженi зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування.

  При цьому якщо платник податку не включив у вiдповiдному звiтному перiодi до податкового кредиту суму податку на додану вартiсть на пiдставi отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберiгається за ним протягом 365 календарних днiв з дати складення податкової накладної.

  Суми податку, сплаченi (нарахованI) у зв’язку з придбанням товарiв/послуг, зазначенi в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням термiну реєстрацiї, вiдносяться до податкового кредиту за той звiтний податковий перiод, в якому зареєстровано податковi накладнi/розрахунки коригування в ЄРПН, але не пiзнiше, нiж через 365 календарних днiв з дати їх складення.

  Таким чином, платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкову накладну/розрахунок коригування протягом 365 календарних днiв з дати їх складання, а норми статтi 1201 Кодексу лише встановлюють вiдповiдальнiсть платника податку за вiдсутнiсть реєстрацiї в ЄРПН податкових накладних та/або розрахунку коригування до них протягом певного перiоду з дати їх складання. Таку позицiю Мiнiстерство фiнансiв висловило у листi вiд 03.03.16 № 31-11120-02-2/9134 (додається), надiсланого на адресу народного депутата України Журжiя Л. В.

  Враховуючи викладене, вдруге пропонуємо ДФС переглянути власнi вищезазначенi листи та в термiн до 11.04.2016 доповiсти Мiнiстерству фiнансiв про зазначене.

 

Заступник Мiнiстра                                                                                О. Макеєва

Создание сайта: SSC Group