.

Вы здесь

О предоставлении и оплате свободных от работы дней обучающимся работникам и индексации заработной платы при переводе работника

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.04.2015 р. № 372/13/84-15

Щодо надання та оплати вiльних вiд роботи днiв працiвникам, якi навчаються, та iндексацiї заробітної плати при переведеннi працівника

(Витяг)

  Департамент заробiтної плати та умов працi Мiнiстерства соцiальної полiтики України розглянув звернення стосовно проблем застосування чинного законодавства з оплати працi i повiдомляє.

  Щодо надання та оплати вiльних вiд роботи днiв

  Вiдповiдно до ст. 209 КЗпП України для працiвникiв, якi успiшно навчаються в середнiх загальноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвiтнiх школах, на перiод навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на вiдповiдну йому кiлькiсть робочих годин (при скороченнi робочого дня протягом тижня). Цi особи звiльняються вiд роботи протягом навчального року не бiльш як на 36 робочих днiв при шестиденному робочому тижнi або на вiдповiдну їм кiлькiсть робочих годин. При п’ятиденному робочому тижнi кiлькiсть вiльних вiд роботи днiв змiнюється залежно вiд тривалостi робочої змiни при збереженнi кiлькостi вiльних вiд роботи годин.

  Тобто на пiдставi заяви працiвника та вiдповiдної довiдки навчального закладу, з якої можна зробити висновок про успiшнiсть навчання та перiод навчального року, роботодавець зобов’язаний встановити працiвнику скорочений робочий час.

  Питання вибору виду скороченого робочого часу (скорочення робочого тижня чи вiдповiдне скорочення робочих годин) та конкретний вiльний вiд роботи день визначається за погодженням сторiн трудових правовiдносин. При цьому враховуються як iнтереси виробництва, так i режим занять у навчальному закладi.

  За час звiльнення працiвникiв вiд роботи вiдповiдно до ст. 209 КЗпП за ними зберiгається 50 вiдсоткiв середньої заробiтної плати, але не нижче мiнiмального розмiру заробiтної плати. Мiнiмальний розмiр заробiтної плати має бути гарантований не за мiсяць, а в розрахунку на час, який оплачується в зазначеному розмiрi. Середня заробiтна плата при цьому обчислюється вiдповiдно до Порядку обчислення середньої заробiтної плати за два календарних мiсяцi, що передували тому мiсяцю, в якому надаються частково оплачуванi вiльнi вiд роботи днi або години.

  Середнiй заробiток працiвнику нараховується з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi — Порядок), виходячи iз заробiтної плати за 2 календарнi мiсяцi, що передують мiсяцю, в якому надаються частково оплачуванi вiльнi вiд роботи днi або години.

  Виплати, якi враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати, визначенi п. 3 Порядку.

  Нарахування виплат, що обчислюються iз середньої заробiтної плати за останнi два мiсяцi роботи, провадяться шляхом множення середньоденного заробiтку на число робочих днiв, якi мають бути оплаченi за середнiм заробiтком. Середньоденна заробiтна плата визначається дiленням за фактично вiдпрацьованi протягом двох мiсяцiв робочi днi на число вiдпрацьованих робочих днiв (п. 8 Порядку).

  <…>

  Щодо iндексацiї грошових доходiв населення

  Згiдно з п. 10-3 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. № 1078 (iз змiнами, далi — Порядок), для працiвникiв, якi використали вiдпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, пiд час визначення базового мiсяця для проведення iндексацiї зберiгаються такi самi умови нарахування сум iндексацiї, як i в iнших працiвникiв, якi займають аналогiчнi посади, з урахуванням положень пп. 1-1, 4 та 5 цього Порядку.

  Тобто, якщо протягом перiоду, коли працiвниця знаходилася у вiдпустцi для догляду за дитиною, за її посадою не вiдбувалося пiдвищення заробiтної плати, як i для iнших працiвникiв установи на аналогiчних посадах, то у такому випадку для працiвницi базовим залишається мiсяць, в якому востаннє було пiдвищено заробiтну плату.

  Разом з тим, п. 10-2 Порядку визначено, що сума iндексацiї зберiгається для працiвникiв, яких переведено на iншу роботу на тому ж пiдприємствi, в установi або органiзацiї, а також переведено на роботу на iнше пiдприємство, в установу або органiзацiю або в iншу мiсцевiсть, та у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi у разi продовження такими працiвниками роботи, якщо сума збiльшення заробiтної плати менша, нiж сума iндексацiї, яка повинна нараховуватися за вiдповiдний мiсяць. У разi коли сума збiльшення заробiтної плати бiльша, нiж сума iндексацiї, яка повинна нараховуватися за вiдповiдний мiсяць, такий мiсяць вважається базовим пiд час обчислення iндексу споживчих цiн для проведення iндексацiї.

  Враховуючи викладене, якщо при переведеннi працiвницi в iнший заклад її заробiтна плата не змiнювалась, то за нею має зберiгатися сума iндексацiї, визначена на попередньому мiсцi роботи, виходячи з останнього базового мiсяця.

 

Директор Департаменту                                                                 О. Товстенко

Создание сайта: SSC Group