.

Вы здесь

О предоставлении пояснений по составлению декларации по налогу на прибыль предприятий

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.02.2016 р.№ 5009/7/99-99-19-02-01-17

Про надання пояснень зі складання декларації з податку на прибуток підприємств

  Державна фiскальна служба України з метою належного адмiнiстрування податку на прибуток пiдприємств та з урахуванням численних питань стосовно визначення окремих показникiв декларацiї з податку на прибуток пiдприємств повiдомляє таке.

  З набранням чинностi з 1 грудня 2015 року наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств», зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 11.11.2015 за № 1415/27860 (далi — наказ № 897), подання декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за 2015 рiк здiйснюється за новою формою (далi — Декларацiя № 897).

  Про основнi положення нових норм в оподаткуваннi податком на прибуток, передбачених Податковим кодексом України (далi — Кодекс), а також порядку складання та подання податкової звiтностi з податку на прибуток пiдприємств було ранiше повiдомлено листами ДФС вiд 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17 (зi змiнами та доповненнями, внесеними листом вiд 28.01.2016 № 2779/7/99-99-19-02-01-17), вiд 18.01.2016 № 1626/7/99-99-19-02-02-17.

  Щодо зменшення суми податку на прибуток пiдприємств на суму щомiсячних авансових внескiв, нарахованих у 2015 роцi

  Сума нарахованих авансових внескiв за перiод сiчень-грудень 2015 року вiдображається у повному обсязi у рядку 16.1 Додатка ЗП до Декларацiї № 897.

  Якщо така сума перевищує суму нарахованого податку на прибуток пiдприємств за 2015 рiк (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 декларацiї), то в рядку 17 «Податок на прибуток за звiтний (податковий) перiод» Декларацiї № 897 у вiдповiдностi до зазначеної у цьому рядку формули » рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП» вiдображається вiд’ємне значення податку на прибуток, яке свiдчить про наявнiсть переплати, сформованої за рахунок нарахованих за 2015 рiк щомiсячних авансових внескiв.

  При цьому звертаємо увагу, що у 2015 роцi нарахування щомiсячних авансових внескiв здiйснювалось за сiчень-лютий 2015 р. — згiдно розрахунку 1/12 нарахованої суми податку, визначеного в декларацiї за 2013 рiк, за березень-грудень 2015 р. — в декларацiї за 2014 рiк.

  Щодо розрахунку авансового внеску з податку на прибуток пiдприємств на суму виплачених дивiдендiв

  Порядок нарахування та сплати авансових внескiв при виплатi дивiдендiв регламентовано пунктом 57.1-1 статтi 57 Кодексу, при цьому пiдпунктом 57.1-1.2 визначено порядок розрахунку авансового внеску з таких виплат, а пiдпунктом 57.1-1.3 передбачено випадки, в яких авансовий внесок при виплатi дивiдендiв не справляється.

  Для розрахунку авансового внеску з податку на прибуток пiдприємств на суму виплачених дивiдендiв (прирiвняних до них платежiв) передбачено Додаток АВ до рядка 20 АВ Декларацiї № 897.

  У рядку 1 Додатка АВ вiдображається загальна сума виплачених у звiтному (податковому) перiодi дивiдендiв (прирiвняних до них платежiв).

  При цьому у рядках 1.1-1.5 Додатка АВ зазначається iнформацiя про суми дивiдендiв (прирiвняних до них платежiв), виплачених окремим категорiям власникiв корпоративних прав та окремими категорiями емiтентiв корпоративних прав, а саме:

   фiзичним особам (рядок 1.1);

   iнститутом спiльного iнвестування (рядок 1.2);

   платникам податку, прибуток якого звiльнений вiд оподаткування вiдповiдно до положень Кодексу — у розмiрi прибутку, звiльненого вiд оподаткування у перiодi, за який виплачуються дивiденди (рядок 1.3);

   материнською компанiєю (рядок 1.4);

   частина чистого прибутку (доходу), що пiдлягає сплатi до державного бюджету державними унiтарними пiдприємствами та їх об’єднаннями вiдповiдно до ст. 11-1 Закону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» (рядок 1.5).

  Звертаємо увагу, що наведений у рядках 1.1–1.5 Додатка АВ перелiк сум виплачених дивiдендiв не є виключним перелiком всiх виплачених сум дивiдендiв (прирiвняних до них платежiв) i значення показника, вiдображеного у рядку 1 Додатка АВ може вiдрiзнятися вiд суми рядкiв 1.1–1.5 Додатка АВ.

  Пiдпунктом 57.1-1.2 пункту 57.1-1 статтi 57 Кодексу визначено, що авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, над значенням об’єкта оподаткування за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк, за результатами якого виплачуються дивiденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене.

  У рядку 2 Додатка АВ вiдображається сума перевищення дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, над значенням об’єкта оподаткування за вiдповiдний(і) податковий(і) (звiтний(і)) рiк (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивiденди.

  Головним управлiнням ДФС в областях, м. Києвi та Мiжрегiональному головному управлiнню ДФС — Центральному офiсу з обслуговування великих платникiв довести зазначений лист до вiдома платникiв податку i пiдпорядкованих пiдроздiлiв з метою використання в роботi та забезпечити врахування при проведеннi контрольно-перевiрочної роботи та процедур адмiнiстративного оскарження.

 

Голова                                                                                                Р. М. Насiров

Создание сайта: SSC Group