.

Вы здесь

О применении налоговой социальной льготы к доходу налогоплательщика, имеющего статус участника боевых действий за участие в АТО

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.09.2015 р. № 8397/В/99-99-17-03-03-15

Щодо застосування податкової соціальної пільги до доходу платнику податку, який має статус учасника бойових дій за участь в АТО

  Державна фiскальна служба України розглянула лист … щодо права застосування податкової соцiальної пiльги платнику податку, який має статус учасника бойових дiй за участь в антитерористичнiй операцiї.

  Статтею 169 Кодексу визначено порядок надання податкової соцiальної пiльги, її розмiр, перелiк категорiй платникiв податку, якi мають право на таку пiльгу.

  Вiдповiдно до п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу податкова соцiальна пiльга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї згiдно iз законодавством виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, що дiє для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

  Враховуючи, що Законом України вiд 28 грудня 2014 року № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рiк» на 1 сiчня 2015 року прожитковий мiнiмум для працездатної особи (в розрахунку на мiсяць) установлено у розмiрi 1218 грн., то розмiр доходу (заробiтної плати), що дає право на податкову соцiальну пiльгу у 2015 роцi, становить 1710 грн. на мiсяць (1218 грн. х 1,4).

  У разi перевищення мiсячної заробiтної плати понад установлений розмiр (у 2015 роцi — 1710 грн.), незалежно вiд соцiального статусу платника податку, питання щодо надання податкової соцiальної пiльги не розглядається.

  Розмiри податкової соцiальної пiльги наведено у п. 169.1 ст. 169 Кодексу, вiдповiдно до п.п. 169.1.1 якого будь-який платник податку має право на податкову соцiальну пiльгу у розмiрi, що дорiвнює 100 вiдс. розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи (у розрахунку на мiсяць), встановленому законом на 1 сiчня звiтного податкового року.

  При цьому згiдно з п. 1 роздiлу XIX «Прикiнцевi положення» Кодексу п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року.

  До 31 грудня 2015 року для цiлей застосування цього пiдпункту податкова соцiальна пiльга надається в розмiрi, що дорiвнює 50 вiдсоткам розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи (у розрахунку на мiсяць), встановленого законом на 1 сiчня звiтного податкового року, — для будь-якого платника податку (у 2015 роцi — 609 гривень).

  Платник податку, якщо вiн, зокрема, є учасником бойових дiй на територiї iнших країн у перiод пiсля Другої свiтової вiйни, на якого поширюється дiя Закону України вiд 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту» (далi — Закон № 3551), крiм осiб, визначених у п.п. «б» п.п. 169.1.4 цього пункту, має право на податкову соцiальну пiльгу у розмiрi, що дорiвнює 150 вiдсоткам суми пiльги, визначеної п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу (у 2015–913,5 грн.) (п.п. «е» п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Кодексу).

  Також вiдповiдно до п.п. «б» п.п. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169 Кодексу платник податку має право на податкову соцiальну пiльгу у розмiрi, що дорiвнює 200 вiдсоткам суми пiльги, визначеної п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу (у 2015–1218 грн.), якщо вiн є учасником бойових дiй пiд час Другої свiтової вiйни або особою, яка у той час працювала в тилу, та iнвалiдом І i ІІ групи, з числа учасникiв бойових дiй на територiї iнших країн у перiод пiсля Другої свiтової вiйни, на яких поширюється дiя Закону № 3551.

  Зауважуємо, що особи, якi мають статус учасникiв бойових дiй, якi брали участь у антитерористичнiй операцiї, не зазначенi Кодексом як пiльгова категорiя платникiв, що мають право на збiльшений розмiр податкової соцiальної пiльги. Однак такi платники мають право на застосування податкової соцiальної пiльги вiдповiдно до п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу, як будь-який платник податку, за умови дотримання iнших вимог ст. 169 Кодексу.

 

Голова                                                                                 Р. М. Насіров

Создание сайта: SSC Group