.

Вы здесь

О применении налоговой социальной льготы к среднему заработку мобилизованного работника

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ у ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 14.03.2016 р. № 191/6/06-30-17-01-42

Щодо застосування податкової соціальної пільги до середнього заробітку мобілізованого працівника

(Витяг)

  Головним управлiнням Державної фiскальної служби у Житомирськiй областi розглянуто звернення платника податкiв щодо права на застосування податкової соцiальної пiльги та вiдповiдно до ст. 19-1, 52 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зi змiнами та доповненнями) (далi — ПКУ) в межах компетенцiї повiдомляє наступне.

  Оподаткування доходiв фiзичних осiб регламентується роздiлом IV ПКУ, ст. 169 якого визначено порядок надання податкової соцiальної пiльги, її розмiр, перелiк категорiй платникiв податку, якi мають право на таку пiльгу та обмеження щодо її застосування.

  Так вiдповiдно до п. 169.1 ст. 169 ПКУ з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ платник податку має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги.

  Пiдпунктом 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що роботодавець — це юридична особа (її фiлiя, вiддiлення, iнший вiдокремлений пiдроздiл чи її представництво) самозайнята особа, яка використовує найману працю фiзичних осiб на пiдставi укладених трудових договорiв (контрактiв) та несе обов’язки iз сплати їм заробiтної плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фiзичних осiб до бюджету, нарахувань на фонд оплати працi, iншi обов’язки, передбаченi законами.

  Заробiтна плата для цiлей роздiлу IV ПКУ — це основна та додаткова заробiтна плата, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, якi виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з вiдносинами трудового найму згiдно iз законом (пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

  Статтею 2 Закону України вiд 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату працi» визначено структуру заробiтної плати, яка включає, зокрема, додаткову заробiтну плату.

  Додаткова заробiтна плата — це винагорода за працю понад установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi, яка включає доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством; премiї, пов’язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй.

  Згiдно iз пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 ПКУ податкова соцiальна пiльга не може бути застосована до заробiтної плати, яку платник податку протягом звiтного податкового мiсяця отримує одночасно з доходами у виглядi грошового чи майнового (речового) забезпечення вiйськовослужбовцiв, що виплачуються з бюджету.

  Вiдповiдно до частини 4 ст. 2 Закону України «Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу» вiд 25.03.1992 р. № 2232-XII визначено, що вiйськова служба за призовом пiд час мобiлiзацiї на особливий перiод є одним iз видiв вiйськової служби.

  Статтею 9 Закону України вiд 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ «Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей» встановлено, що держава гарантує вiйськовослужбовцям достатнє матерiальне, грошове та iншi види забезпечення в обсязi, що вiдповiдає умовам вiйськової служби, стимулює закрiплення квалiфiкованих вiйськових кадрiв.

  Таким чином, у разi якщо працiвник, призваний на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї на особливiй перiод отримує заробiтну плату (середнiй заробiток) та одночасно грошове чи майнове (речове) забезпечення вiйськовослужбовця, що виплачуються з бюджету, юридична особа, як роботодавець пiд час нарахування заробiтної плати такому працiвнику не має право на застосування податкової соцiальної пiльги.

  <…>

Заступник начальника                                                                    К. В. Риженкова

Создание сайта: SSC Group