.

Вы здесь

О создании рабочих мест по секторам экономики, обеспечении работой незанятых и первым рабочим местом молодежи

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.07.2015 р. № 3954/0/10-15/18

Щодо створення робочих мiсць по секторах економiки, забезпечення роботою незайнятих та першим робочим мiсцем молодi

(Витяг)

  <…>

  Мiнсоцполiтики розроблено проект постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження Основних напрямiв реалiзацiї державної полiтики у сферi зайнятостi населення на перiод до 2019 року», яким пропонується визначити шляхи та способи розв’язання проблем зайнятостi населення, консолiдувати зусилля усiх сторiн соцiального дiалогу спрямованих на пiдвищення рiвня економiчної активностi населення, сприяння його продуктивнiй зайнятостi та посилення соцiального захисту вiд безробiття.

  Для досягнення цiєї мети реалiзацiя державної полiтики здiйснюватиметься за основними напрямами:

    розширення сфери застосування працi, стимулювання заiнтересованостi роботодавцiв у створеннi нових робочих мiсць (у тому числi для вимушено перемiщених осiб), зокрема, у процесi вiдбудови економiки та соцiальної сфери Донецької i Луганської областей:

    пiдвищення рiвня зайнятостi сiльського населення: сприяння розвитку пiдприємницької iнiцiативи громадян;

    посилення мотивацiї до легальної зайнятостi та пiдвищення державних гарантiй в оплатi працi;

    забезпечення пiдвищення конкурентоспроможностi робочої сиди, зокрема в умовах трансформацiї економiки та поглиблення спiвпрацi з Європейським Союзом;

    збереження робочих мiсць та недопущення масового вивiльнення працiвникiв пiдприємств;

    пiдвищення мобiльностi робочої сили на ринку працi та удосконалення механiзму регулювання трудової мiграцiї;

    сприяння зайнятостi осiб, якi потребують соцiального захисту i не здатнi на рiвних умовах конкурувати на ринку працi;

    розвиток державно-приватного партнерства та поглиблення спiвпрацi сторiн соцiального дiалогу у сферi зайнятостi.

  На сьогоднi вирiшується питання щодо врахування в проектi акта результатiв мiжнародної донорської конференцiї, де буде визначено прiоритетнi сфери економiки для спрямування iнвестицiй донорської допомоги. Це суттєво вплине на розвиток зайнятостi у таких сферах.

  Пiсля доопрацювання проекту акта за результатами мiжнароднi донорської конференцiї та проведення узгоджувальних процедур проект акта буде подано на розгляд Уряду в установленому порядку.

  Що стосується працевлаштування молодi, слiд зазначити, що державнi гарантiї щодо зайнятостi молодi встановлено Кодексом законiв про працю України, законами України «Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в Українi», «Про зайнятiсть населення», «Про вищу освiту».

  Вiдповiдно до статтi 14 Закону України «Про зайнятiсть населення» молодь, яка закiнчила або припинила навчання у навчальних закладах i вперше приймається на роботу, має додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню. Для працевлаштування зазначених громадян пiдприємствам, установам та органiзацiям з чисельнiстю штатних працiвникiв понад 20 осiб встановлюється квота у розмiрi 5 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв за попереднiй календарний рiк.

  З метою стимулювання роботодавцiв, якi працевлаштовують на новi робочi мiсця строком не менше нiж на два роки громадян, що мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню, в тому числi молодь, яка закiнчила або припинила навчання у навчальних закладах i вперше приймається на роботу за направленням державної служби зайнятостi, передбачено щомiсячну компенсацiю роботодавцям фактичних витрат у розмiрi єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування за вiдповiдну особу за мiсяць, за який вiн сплачений.

  Для створення умов для здобуття студентами вищих, учнями професiйно-технiчних навчальних закладiв у вiльний вiд навчання час досвiду практичної роботи за обраною спецiальнiстю та сприяння їх працевлаштування пiсля завершення навчання їм надано можливiсть проходити стажування за професiєю (спецiальнiстю), за якою здобувається освiта, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання.

  У разi реєстрацiї в установленому порядку молодої особи як безробiтної їй надається можливiсть отримати допомогу по безробiттю та безоплатне отримання соцiальних послуг вiд державної служби зайнятостi, зокрема iнформацiйно-консультативних та профорiєнтацiйних, професiйної пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї, для вiдкриття власної справи, фiнансової пiдтримки самозайнятостi та реалiзацiї пiдприємницької iнiцiативи

  Вiдповiдно до законодавства про зайнятiсть населення усi зайнятi та незайнятi молодi громадяни, якi бажають працювати або бажають змiнити мiсце роботи, можуть звернутись за сприянням у працевлаштуваннi до будь-якого центру зайнятостi, зручному для вiдвiдування, незалежно вiд зареєстрованого мiсця проживання чи перебування особи.

  Крiм того, молодi громадяни можуть самостiйно ознайомитись з перелiком вакансiй, та отримати роз’яснення щодо отримання послуг, скориставшись. офiцiйним веб-сайтом державної служби зайнятостi (www.dcz.gov.ua), який постiйно оновлюється в режимi онлайн.

  <...>

Заступник Міністра                                                                                          В. Мущинін

Создание сайта: SSC Group