.

Вы здесь

Об исчислении среднего заработка мобилизованным работникам, которые продолжают военную службу по контракту

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.07.2016 р. № 888/13/84-16

Щодо обчислення середнього заробітку мобілізованим працівникам, які продовжують вiйськову службу за контрактом

  Департамент заробiтної плати та умов працi розглянув лист щодо порядку обчислення середньої заробiтної плати, яка зберiгається за працiвниками, якi були призванi пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, та якi пiдлягають звiльненню з вiйськової служби у зв’язку з оголошенням демобiлiзацiї, але продовжують вiйськову службу у зв’язку з прийняттям на вiйськову службу за контрактом, та повiдомляє.

  Частиною четвертою статтi 119 Кодексу законiв про працю України визначено, що за працiвниками, якi були призванi пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, та якi пiдлягають звiльненню з вiйськової служби у зв’язку з оголошенням демобiлiзацiї, але продовжують вiйськову службу у зв’язку з прийняттям на вiйськову службу за контрактом, але не бiльше нiж на строк укладеного контракту, зберiгаються мiсце роботи, посада i середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, фермерському господарствi, сiльськогосподарському виробничому кооперативi незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi i у фiзичних осiб — пiдприємцiв, в яких вони працювали на час призову.

  Слiд зазначити, що працiвник, якого було призвано пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, може укласти контракт на продовження вiйськової служби, не звiльняючись з вiйськової служби. У цьому випадку не вiдбулось звiльнення працiвника, який був призваний пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, з вiйськової служби, а отже, йому продовжує зберiгатись попереднiй середнiй заробiток.

  Якщо працiвник, якого було призвано пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, був звiльнений з вiйськової служби, i через певний промiжок часу уклав контракт на продовження вiйськової служби, у цьому випадку йому необхiдно розраховувати новий середнiй заробiток з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100.

 

Директор Департаменту                                                                                      О. Товстенко

Создание сайта: SSC Group