.

Вы здесь

Об отражении в отчетности дохода и единого социального взноса, начисленных в месяцах 2015 и 2016 годов

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.02.2016 р. № 3647/05-02

Щодо відображення у звітності доходу та єдиного внеску, нарахованих у місяцях 2015 та 2016 років

  З 01 сiчня 2016 року набрав чинностiЗакон України вiд 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2016 роцi» (далi — Закон № 909), яким, зокрема, внесено змiни до Закону України вiд 08 липня 2010 року №2464 «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (далi — Закон № 2464).

  Вiдповiдно до внесених змiн єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (далi — єдиний внесок) для платникiв, зазначених у статтi 4 Закону № 2464, встановлюється у розмiрi 22 вiдсотка визначеної статтею 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску (частина п’ята статтi 8 Закону № 2464).

  На сьогоднi готуються змiни до Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 р. № 435, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 23.04.2015 р. за № 460/26905 (далi — Порядок № 435).

  До затвердження нового Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування та нової форми Звiту про суми нарахованої заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсацiї) застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (далi — Звiт) необхiдно заповнювати та подавати за звiтнi перiоди 2016 року Звiт за дiючою формою, наведеною в додатку 4 до Порядку № 435.

  При цьому враховувати, що:

   - рядки в таблицi 1 Звiту заповнюються у розрiзi видiв доходу;

   - суми нарахованого єдиного внеску вiдображаються в рядках таблицi 1 Звiту за видами доходу, iз розрахунку нової ставки ЄСВ (в розмiрi 22 вiдсотка), крiм:

    пiдприємств, установ i органiзацiй для працюючих iнвалiдiв — 8,41 вiдсотка;

    пiдприємств та органiзацiй всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв, зокрема товариств УТОГ та УТОС, — 5,3 вiдсотка;

    пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статтi 8 Закону № 2464) для працюючих iнвалiдiв — 5,5 вiдсотка;

  - оскiльки утримання єдиного внеску з нарахованого доходу застрахованих осiб скасованi, то починаючи зi звiтного перiоду сiчня 2016 року у таблицi 1 Звiту не заповнюються рядки 5, 5.1–5.6, а також у рядках 4, 4.1–4.4 не вiдображається нарахований дохiд, з якого утримується єдиний внесок. Вiдповiдно в таблицi 6 Звiту не заповнюється реквiзит: 20. «Сума утриманого єдиного внеску за звiтний мiсяць (iз заробiтної плати/доходу)», крiм випадкiв, коли потрiбно зробити донарахування або зняття зайво нарахованих сум єдиного внеску, нарахованих у попереднiх звiтних перiодах, та внесення вiд’ємних значень з типом нарахування 10 при вiдображеннi перерахункiв вiдпускних, нарахованих у попереднiх перiодах у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi.

  Згiдно частини 2 статтi 9 Закону № 2464 i пiдпункту 1 пункту 3 роздiлу IV Інструкцiї про порядок нарахування i сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 р. № 449 (далi — Інструкцiя № 449), нарахування ЄСВ здiйснюється на пiдставi бухгалтерських i iнших документiв, вiдповiдно до яких здiйснюється нарахування або який пiдтверджує нарахування та виплату доходу, на який нараховується ЄСВ.

  Частиною 4 статтi 9 Закону № 2464 i пiдпунктом 4 пункту 1 роздiлу IV Інструкцiї № 449 визначено, що нарахування ЄСВ за попереднi перiоди (окрiм випадкiв одноразової сплати особою ЄСВ за попереднi перiоди згiдно з угодою про добровiльну участь в страхуванні) здiйснюється виходячи з розмiру ЄСВ, який дiяв на день нарахування заробiтної плати (доходу), на яку нараховується ЄСВ.

  Якщо нарахування заробiтної плати здiйснюється за попереднiй перiод, зокрема у зв’язку з уточненням кiлькостi вiдпрацьованого часу, виявленням помилок, нарахованi суми включаються в заробiтну плату того мiсяця, в якому були здiйсненi такi нарахування (пп. 3 п. 3 р. IV Інструкцiї № 449).

  У наведених вище нормах під нарахуванням ЄСВ за попереднi перiоди розумiється ситуацiя, коли в поточному мiсяцi застрахованiй особi донараховується дохiд, який помилково або з iнших причин не був нарахований в попереднiх перiодах. Це може бути у випадках, коли в поточному мiсяцi нараховується сума допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за попереднi мiсяцi, донараховується заробiтна плата iз-за допущених арифметичних помилок або пов’язаних з уточненням вiдпрацьованого працiвником часу в попереднiх мiсяцях, донараховується iндексацiя iз-за її ненарахування або неправильного нарахування в попереднiх мiсяцях, нараховується премiя (винагорода), надбавка, доплата за попереднiй мiсяць (квартал, пiврiччя, рiк).

  Отже, з метою вiрного визначення бази нарахування ЄСВ та застосування максимальної величини бази нарахування ЄСВ для вiдповiдних мiсяцiв у випадку нарахування сум заробiтку (доходу) за днi щорiчної та додаткової вiдпустки, сум допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та сум допомоги у зв’язку з вагiтнiстю та пологами необхiдно вiдносити такi нарахування до бази нарахування ЄСВ мiсяцiв, за якi вони нарахованi (тобто до мiсяцiв, на якi приходяться календарнi днi оплачуваної вiдпустки, тимчасової непрацездатностi i вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами).

  Аналогiчний принцип застосовується i при вiдображеннi сум заробiтку (доходу) за днi щорiчної та додаткової вiдпустки в таблицi 6 додатка 4 до Порядку № 435, яка призначена для формування страхувальником в розрiзi кожної застрахованої особи вiдомостей про суми нарахованої йому заробiтної плати (доходу) в звiтному мiсяцi. Нагадаємо, що згiдно з пунктом 9 роздiлу IV Порядку № 435 в таблицi 6 додатка 4 до Порядку № 435 суми, нарахованi за днi щорiчної i додаткової вiдпустки, вносяться в графу «Загальна сума нарахованої заробiтної плати/доходу (усього з початку звiтного мiсяця)» (реквiзит 17) з вiдображенням вiдповiдного мiсяця тiльки в сумi, що припадає на день вiдпустки цього мiсяця, з кодом типу нарахування 10. Суми, що доводяться на днi вiдпустки наступних мiсяцiв, включаються в поле наступних мiсяць i вiдображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

  Перехiднi суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та суми допомоги у зв’язку з вагiтнiстю та пологами вiдображаються в окремих рядках з кодами категорiй застрахованих осiб, що визначенi в додатку 2 до Порядку № 435, в полi вiдповiдного мiсяця тiльки в сумi, що приходиться на цей мiсяць.

  На одну застраховану особу допускається декiлька записiв в таблицi 6 додатка 4 до Порядку № 435, якщо впродовж одного звiтного перiоду (мiсяця) застрахованiй особi були здiйсненi нарахування, в яких вiдрiзняються база нарахування ЄСВ i розмiри ставок ЄСВ, а також якщо нарахування здiйснювалися за поточнi i майбутнi перiоди (суми заробiтку (доходу) за днi щорiчної та додаткової та суми допомоги у зв’язку з вагiтнiстю та пологами), за минулi перiоди (суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та суми допомоги у зв’язку з вагiтнiстю та пологами, суми заробiтної плати (доходу) за виконану роботу (наданi послуги), термiн виконання яких перевищує календарний мiсяць, а також за вiдпрацьований час пiсля звiльнення з роботи або згiдно з рiшенням суду — середня заробiтна плата за вимушений прогул).

  Враховуючи вищевикладене i нововведення в сплатi ЄСВ з 1 сiчня 2016 року, можна зробити наступнi висновки:

   - якщо працiвниковi в груднi (листопаді) 2015 року нарахованi i виплаченi вiдпускнi за перiоди, що припадають на грудень (листопад) 2015 року i сiчень (лютий) 2016 року, i з усiєї суми вiдпускних сплачений ЄСВ в порядку i за ставками, що дiяли в 2015 роцi, то перерахунок ЄСВ, сплаченого iз сум вiдпускних, за сiчень (лютий) 2016 року, не здiйснюється, а в Звiтi за сiчень (лютий) 2016 року коригування нарахованого та сплаченого ЄСВ не робиться;

   - якщо робiтницi у листопадi (листопад, грудень 2015 та сiчень, лютий 2016) 2015 року нарахованi i виплаченi суми допомоги у зв’язку з вагiтнiстю та пологами за перiод вiдпустки по вагiтностi iпологах, яка припадає у тому числi i на мiсяцi 2016 року, з усiєї суми таких сум допомоги у зв’язку з вагiтнiстю та пологами нарахований i сплачений ЄСВ в порядку iза ставками, що дiяли в 2015 роцi, то перерахунок ЄСВ за мiсяцi 2016 року не здiйснюється, а в Звiтi за сiчень (лютий) 2016 року коригування нарахованого та сплаченого ЄСВ не робиться;

   - якщо працiвниковi в сiчнi 2016 року нараховуються суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за перiод тимчасової непрацездатностi, яка приходиться на грудень (листопад) 2015 року i сiчень 2016 року, то на такi суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi ЄСВ нараховується за ставками, встановленими в 2016 роцi, тобто 22% (крiм осiб, яким встановлено iнвалiднiсть), при цьому утримання ЄСВ не здiйснюється. Перехiднi суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi розподiляються по мiсяцях, за якi вони нарахованi, з метою порiвняння сумарного доходу в таких мiсяцях з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ. Кiнцеве нарахування ЄСВ на суми перехiдних сум допомоги по тимчасовiй непрацездатностi здiйснюється в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що законодавчо встановлена для мiсяцiв, за якi вони нарахованi.

 

Директор департаменту                                                          О. М. Малецький

Создание сайта: SSC Group