.

Вы здесь

Об уплате единого взноса с минимальной заработной платы

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 31.03.2015 р. № 6667/6/99-99-17-03-01-15

Щодо сплати єдиного внеску з мінімальної заробітної плати

  ДФС України розглянула звернення щодо застосування норм Закону України вiд 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (далi — Закон № 2464) i в межах компетенцiї повiдомляє таке.

  Частиною другою ст. 19 Конституцiї України визначено, що органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи зобов’язанi дiяти лише на пiдставi, у межах повноважень та спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України.

  Згiдно зi ст. 52 Податкового кодексу України (далi — ПКУ) за зверненням платникiв податкiв контролюючi органи безоплатно надають консультацiї з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства. Податкова консультацiя має iндивiдуальний характер, може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю, i надається платнику податку для правильностi застосування норм податкового законодавства у його податковому облiку.

  Вiдносини в сферi державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (далi — єдиний внесок) регулюються виключно Законом № 2464.

  З 1 сiчня 2015 року набрав чинностi Закон України вiд 28.12.2014 р. № 77-VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформування загальнообов’язкового державного соцiального страхування та легалiзацiї фонду оплати працi», яким, зокрема, частини п’яту та шосту ст. 8 Закону № 2464 доповнено абзацом, вiдповiдно до якого, якщо база нарахування єдиного внеску (крiм винагороди за цивiльно-правовими договорами) не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника.

  Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працiвника у трудових вiдносинах повний календарний мiсяць.

  Роботодавцi нараховують єдиний внесок на суму нарахованої зарплати за видами виплат, якi включають основну й додаткову заробiтну плати, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi у натуральнiй формi, що визначаються вiдповiдно до Закону про оплату працi (ст. 7 Закону № 2464).

  У разi звiльнення або прийняття працiвника на основне мiсце роботи протягом мiсяця, в якому нарахована заробiтна плата за вiдпрацьований час не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої заробiтної плати незалежно вiд її розмiру.

  Щодо нарахування заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам, якi працюють за основним мiсцем роботи, де заробiтна плата менша за мiнiмальну

  Основне мiсце роботи — це мiсце роботи, де працiвник працює на пiдставi укладеного трудового договору та знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься вiдповiдний запис про роботу.

  Якщо база нарахування єдиного внеску за мiсяць менша, нiж розмiр мiнiмальної заробiтної плати, то база для нарахування визначається як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника.

  Отже, пiдприємство має нарахувати єдиний внесок виходячи з мiнiмальної заробiтної плати. При цьому утримання єдиного внеску iз заробiтної плати (доходу) найманого працiвника здiйснюється iз фактично нарахованої заробiтної плати (доходу).

  Щодо нарахування заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам, якi частину мiсяця або повний мiсяць перебували у вiдпустцi без збереження заробiтної плати

  Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд) у працiвника, який перебуває частину календарного мiсяця у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, то сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника.

  У разi якщо працiвник перебуває у вiдпустцi без збереження заробiтної плати повний календарний мiсяць, у такому разi єдиний внесок не нараховується та не утримується, оскiльки вiдсутня база нарахування єдиного внеску.

  Щодо нарахування заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам, якi частину мiсяця або повний мiсяць у зв’язку з хворобою (тимчасовою непрацездатнiстю) перебували на лiкарняному

  Право на допомогу по тимчасовiй непрацездатностi (включаючи догляд за хворою дитиною) за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi мають особи, якi є застрахованими в системi загальнообов’язкового державного соцiального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням.

  У разi захворювання чи травми на весь перiод тимчасової непрацездатностi до вiдновлення працездатностi або встановлення групи iнвалiдностi медико-соцiальною експертною комiсiєю (МСЕК) видається листок непрацездатностi, що обраховується в календарних днях.

  Першi п’ять днiв тимчасової непрацездатностi (лiкарняного) оплачуються за рахунок роботодавця. Лiкарнянi за всi наступнi днi оплачуються за рахунок Фонду соцiального страхування (допомога по тимчасовiй непрацездатності).

  Обов’язок нарахування єдиного внеску з мiнiмальної заробiтної плати за основним мiсцем роботи також передбачено у разi, коли працiвник працював неповний мiсяць (перебував на лiкарняному, у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами):

   - для працiвника (за основним мiсцем роботи), який вiдпрацював частину мiсяця, а iншу частину перебував на лiкарняному, де загальна сума нарахованого доходу (сума заробiтної плати за вiдпрацьований час та лiкарняного) не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), виникає необхiднiсть донарахування до мiнiмальної заробiтної плати;

   - для працiвника (за основним мiсцем роботи), який перебував на лiкарняному повний мiсяць (з першого календарного дня мiсяця до останнього), у якому сума нарахованого лiкарняного менше за мiнiмальний розмiр заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується лiкарняний, єдиний внесок розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується лiкарняний, та ставки єдиного внеску, встановленої вiдповiдно до статтi 8 Закону № 2464 (1218,00 х 33,2%);

   - для працiвника (за основним мiсцем роботи), у якого початок та закiнчення лiкарняного припадають на рiзнi мiсяцi, єдиний внесок, у мiсяцi початку лiкарняного, нараховується за фактично вiдпрацьований час, оскiльки загальна сума доходу ще не є вiдомою (сума лiкарняних буде визначена пiсля надання листка непрацездатності). Якщо пiсля розподiлу лiкарняного (суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi вiдносяться до того мiсяця, за який вони нараховані) загальний дохiд за мiсяць становить менше мiнiмального розмiру, виникає потреба за минулий мiсяць (мiсяці) донарахувати єдиний внесок виходячи з мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд).

  У цьому випадку єдиний внесок на суму нарахованої заробiтної плати розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), зменшеної на суму допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за цей мiсяць, та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника.

  Утримання єдиного внеску iз заробiтної плати (доходу) найманого працiвника здiйснюється iз фактично нарахованої заробiтної плати (доходу).

  Щодо нарахування заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам, якi працюють за основним мiсцем роботи неповний робочий тиждень, встановлений для всього пiдприємства

  Вiдповiдно до ст. 56 Кодексу законiв про працю України (далi — КЗпП) за угодою мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийняттi на роботу, так i згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

  Оплата працi в цих випадках провадиться пропорцiйно вiдпрацьованому часу або залежно вiд виробiтку.

  Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працiвникiв.

  Таким чином, роботодавець має право нарахувати працiвнику, який працює неповний робочий день, заробiтну плату нижчу за мiнiмальну, але за умови, що сума нарахованої заробiтної плати має бути не менша нiж частина вiд мiнiмальної заробiтної плати, що припадає на фактично вiдпрацьований час.

  У цьому випадку роботодавець розраховує суму єдиного внеску як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника, незалежно вiд того, що працiвник працював неповний робочий день. При цьому утримання єдиного внеску iз заробiтної плати (доходу) найманого працiвника здiйснюється iз фактично нарахованої заробiтної плати (доходу).

  Щодо нарахування заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам, якi перебувають у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею 3-рiчного вiку i отримують щомiсячну матерiальну допомогу, що має систематичний характер, або одноразовi виплати (премiї до святкових дат, винагороду за пiдсумками роботи за рiк тощо), працюють за основним мiсцем роботи, де заробiтна плата менша за мiнiмальну

  Винагороди та заохочення, що здiйснюються раз на рiк або мають одноразовий характер, матерiальну допомогу, надану всiм або бiльшостi працiвникiв, включено до фонду додаткової заробiтної плати, а отже, на зазначенi виплати поширюється дiя ст. 8 Закону № 2464.

  Якщо база нарахування єдиного внеску за мiсяць на такий вид виплат менша, нiж розмiр мiнiмальної заробiтної плати, то база для нарахування визначається як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника.

  Отже, пiдприємство має нарахувати єдиний внесок виходячи з мiнiмальної заробiтної плати. При цьому утримання єдиного внеску iз заробiтної плати (доходу) найманого працiвника здiйснюється iз фактично нарахованої заробiтної плати (доходу).

  Щодо нарахування заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам, яким пiсля звiльнення з роботи нараховано заробiтну плату (дохiд) за вiдпрацьований час i де заробiтна плата менша за мiнiмальну

  Згiдно з частиною другою ст. 7 Закону № 2464 для осiб, якi працюють у сiльському господарствi, зайнятi на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивiльно-правовими договорами, творчих працiвникiв (архiтекторiв, художникiв, артистiв, музикантiв, композиторiв, критикiв, мистецтвознавцiв, письменникiв, кiнематографiстiв) та iнших осiб, якi отримують заробiтну плату (дохiд) за виконану роботу (наданi послуги), строк виконання якої перевищує календарний мiсяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом дiлення заробiтної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кiлькiсть мiсяцiв, за якi вона нарахована.

  Такий порядок нарахування внеску поширюється, зокрема, на осiб, яким пiсля звiльнення з роботи нараховано заробiтну плату (дохiд) за вiдпрацьований час або згiдно з рiшенням суду — середню заробiтну плату за вимушений прогул.

  Якщо працiвнику пiсля звiльнення нараховано премiю за вiдпрацьований час, на таку виплату поширюється дiя частини другої ст. 7 Закону № 2464, а отже, i поширюється дiя ст. 8 Закону № 2464.

  Пiдстави нараховувати єдиний внесок з мiнiмальної заробiтної плати виникають тiльки з 01.01.2015 р. i не поширюються на нарахування єдиного внеску до 01.01.2015 р., оскiльки доповнення до частини п’ятої та шостої ст. 8 Закону № 2464 набули чинностi з 01.01.2015 р.

  У цьому разi пiдприємство також має нарахувати єдиний внесок виходячи з мiнiмальної заробiтної плати. Утримання єдиного внеску iз заробiтної плати (доходу) найманого працiвника здiйснюється iз фактично нарахованої заробiтної плати (доходу).

  Вимоги щодо нарахування єдиного внеску не менше мiнiмального розмiру не стосуються:

   - винагород за договорами цивiльно-правового характеру; заробiтної плати з джерела не за основним мiсцем роботи; заробiтної плати працiвника-iнвалiда, який працює на пiдприємствi, установi або в органiзацiї, де застосовується ставка 8,41%;

   - заробiтної плати працiвникiв пiдприємств та органiзацiй всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кiлькiсть iнвалiдiв становить не менш як 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить не менш як 25 вiдсоткiв та суми витрат на оплату працi встановлюється у розмiрi 5,3% визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску;

   - заробiтної плати працiвникiв пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, в яких кiлькiсть iнвалiдiв становить не менш як 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить не менш як 25 вiдсоткiв та суми витрат на оплату працi встановлюється у розмiрi 5,5% визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих iнвалiдiв;

   - працiвникiв, яким надано вiдпустки без збереження заробiтної плати на перiод проведення антитерористичної операцiї у вiдповiдному населеному пунктi з урахуванням часу, необхiдного для повернення до мiсця роботи, але не бiльш як сiм календарних днiв пiсля прийняття рiшення про припинення антитерористичної операцiї (п. 18 частини першої ст. 25 Закону № 504).

 

В. о. Голови                                                                                М. Мокляк

Создание сайта: SSC Group