Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Оновлено Порядок укладення договору про стажування здобувачів освіти у роботодавця

29 квітня 2023 року набрала чинності нова редакція статті 29 «Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді» Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість), про норми якої ми докладно повідомляли (дивстаттю «Новий порядок стимулювання роботодавців працевлаштовувати безробітних» в журналі «Все про працю зарплату» № 6/2022, стор. 105).

Нагадаємо, що згідно з частиною 1 статті 29 Закону про зайнятість з метою набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, навичок та умінь, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетентностей здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, ступені вищої освіти молодшого бакалавра або бакалавра та продовжують здобувати освіту на наступному рівні освіти, мають право у вільний від навчання час проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, у роботодавця на умовах, визначених договором про стажування, строк якого не може перевищувати 6 місяців. У разі якщо в період стажування особа виконує професійні роботи, роботодавець за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки (за наявності), яка в разі відсутності на вимогу працівника оформлюється згідно із законодавством. Відомості про проходження стажування вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Держреєстр страхування) в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із Міністерством соціальної політики України. Порядок укладення договору про стажування та типова форма договору про стажування затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Одночасно з новою редакцією статті 29 Закону про зайнятість набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20» від 17.02.2023 № 146 (далі — Постанова № 146), якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях» від 16.01.2013 № 20 (далі — Постанова № 20). Зміни обумовлено приведенням норм Постанови № 20 у відповідність до положень нової редакції статті 29 Закону про зайнятість та положень нормативно-правових актів у сфері освіти.

Постановою № 146 назву Постанови № 20 викладено в такій новій редакції: «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця і Типової форми договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця». Відповідно, одночасно змінено й назви документів, які затверджено Постановою № 20, а саме нею тепер затверджено:

Порядок укладення договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця (далі — Порядок № 20);

Типову форму договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця (далі — Типова форма договору про стажування).

Порядок № 20 тепер визначає механізм укладення здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти з роботодавцями договорів про стажування у роботодавця у вільний від навчання час.

Розглянемо нововведення Порядку № 20 в хронологічній послідовності їх внесення.

У пункті 2 Порядку № 20 в новій редакції викладено два терміни та введено один новий термін «роботодавець», внаслідок чого маємо такі терміни:

керівник стажування — відповідальний за проведення стажування працівник юридичної особи (підприємства, установи, організації) або фізичної особи –підприємця, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб (раніше керівником стажування вважався відповідальний за проведення стажування працівник підприємства, який має досвід та стаж роботи за відповідною спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) не менш як 3 роки);

роботодавець — юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа – підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб;

стажисти — здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, ступені вищої освіти молодшого бакалавра або бакалавра та продовжують здобувати освіту на наступному рівні освіти і проходять стажування у роботодавця за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на визначених договором про стажування умовах у вільний від навчання час.

Таким чином, тепер стажистами є не студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які можуть проходити стажування не тільки у юридичних осіб (на підприємствах, в установах, організаціях), а й у фізичних осіб – підприємців, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, у Порядку № 20 текст «студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти» в усіх відмінках замінено текстом «здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти» у відповідному відмінку, а текст «підприємство, установа та організація» і текст «керівник підприємства» замінено словом «роботодавець» у відповідному відмінку. Крім того, слова «спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень)» у всіх відмінках і формах числа замінено словами «професія (кваліфікація) або спеціальність (освітній ступінь)» у відповідному відмінку і числі.

Так, у викладеному в новій редакції пункті 3 Порядку № 20 тепер зазначено, що заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти разом із роботодавцями надають здобувачам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти інформацію про можливість стажування. Роботодавець може передбачати проведення стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти в договорі про підготовку фахівців та кваліфікованих робітничих кадрів, що укладається закладом освіти та роботодавцем – замовником підготовки кадрів.

В абзацах другому і третьому пункту 4 Порядку № 20 уточнили, що дія цього Порядку не поширюється на:

здобувачів вищої освіти, що проходять стажування у державних органах, органах влади АР Крим та їх апараті, органах місцевого самоврядування;

здобувачів освіти закладів вищої, фахової передвищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», та лікарів-інтернів (було — студентів медичних закладів вищої освіти та інтернів).

З абзацу сьомого пункту 8 Порядку № 20 виключено норму, згідно з якою у разі потреби особи, які проходитимуть стажування, додатково подають сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення” від 06.11.97 № 1238. Тепер в абзаці сьомому пункту 8 Порядку № 20 зазначено, що у разі потреби особи, які проходитимуть стажування, додатково подають довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про психіатричну допомогу» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих» від 10.05.2022 № 577.

В абзаці першому пункту 9 Порядку № 20 уточнили, що роботодавець визначає керівника стажування, який разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за відповідною професією або на відповідній посаді (було — за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем)) та перелік робіт.

У викладеному в новій редакції пункті 11 Порядку № 20 тепер зазначено, що Договір про стажування укладають роботодавець та стажист (у разі досягнення ним повноліття) або його батьки, інші законні представники. Договір про стажування укладається у двох примірниках, один з яких зберігається у роботодавця, другий — у стажиста або його батьків, інших законних представників.

Згідно з викладеним у новій редакції пунктом 13 Порядку № 20 запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки (за наявності), яка в разі відсутності на вимогу працівника оформлюється згідно із законодавством. Відомості про проходження стажування вносяться до реєстру застрахованих осіб Держреєстру страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що стажисти, яким роботодавець нараховує суми заробітної плати під час стажування, у додатку 1 до Податкового розрахунку відображаються з кодом категорії застрахованої особи 69.

В новій редакції викладено додаток до Порядку № 20, в якому наведено форму заяви стажиста до юридичної особи або фізичної особи – підприємця з проханням прийняти на стажування. В цій заяві стажист має зазначити професію (кваліфікацію) або спеціальність (освітній ступінь), за якою він бажає проходити стажування, а також, як і раніше, період, режим та мету стажування. Форма заяви вже не містить тексту «Даю згоду на оброблення моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Нова Типова форма договору про стажування враховує вищевикладені нові норми Порядку № 20 (зокрема, стосовно термінології) та містить такі розділи:

– Предмет договору;

– Строк та умови стажування;

– Права і обов’язки сторін;

– Відповідальність сторін;

– Порядок внесення змін до договору та розірвання договору;

– Інші умови;

– Місцезнаходження та реквізити сторін (в цьому розділі по стажисту тепер також передбачено відображення його унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), а також відображення даних законного представника стажиста в разі, коли стажист є неповнолітньою особою, та в інших випадках, визначених законодавством).


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації