Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Затверджено Порядок надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю

17 березня 2023 року набрали чинності постанова правління Пенсійного Фонду України від 10.03.2023 № 14-1 та наказ Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю від 10.03.2023 № 17 «Про затвердження Порядку надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік».

Зазначеними постановою і наказом затверджено Порядок надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік (далі — Порядок № 14-1/17).

Нагадаємо, що ще 06.11.2022 було внесено зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 № 875-XII (далі — Закон № 875), якими в новій редакції викладено частину третю статті 18 та статтю 19 цього Закону, які тепер не містять обов’язку роботодавців реєструватися у відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі — ФСЗІ) та звітувати до ФСЗІ про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (далі — інваліди). Що стосується самого нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, то він не змінився та, як і раніше, визначений частиною першою статті 19 Закону № 875, тому його потрібно виконувати.

Також статтею 19 Закону № 875 встановлено, що Пенсійний фонд України (далі — ПФУ) надає ФСЗІ:

– інформацію про створення підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, (далі разом — роботодавці) робочих місць для інвалідів, про зайнятість та працевлаштування інвалідів;

– інформацію, необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів роботодавцями відповідно до нормативу, встановленого частиною першою статті 19 Закону № 875.

Отримана від ПФУ інформація, яка містить ознаки порушень законодавства про створення робочих місць для інвалідів, про зайнятість та працевлаштування інвалідів, є підставою для проведення перевірки роботодавців.

Порядок контролю за виконанням нормативу робочих місць та перевірки роботодавців щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом його зарахування, визначається Кабінетом Міністрів України (наразі є чинним Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70).

Державна служба України з питань праці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснює перевірки роботодавців щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом його зарахування.

ФСЗІ щороку до 10 березня в автоматизованому режимі з використанням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Держреєстр страхування) та Централізованого банку даних з проблем інвалідності здійснює визначення роботодавців, які не забезпечили виконання у попередньому році нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та надсилає їм розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів за попередній рік, обчислених відповідно до статті 20 Закону № 875.

Розрахунок надсилається у формі електронного документа через електронні кабінети роботодавців на веб-порталі електронних послуг ПФУ у формі та порядку, визначених ФСЗІ спільно з ПФУ.

Саме на виконання вищенаведених норм статті 19 Закону № 875 ПФУ та ФСЗІ затвердили Порядок № 14-1/17, у додатку до якого наведено форму Розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (далі — Розрахунок).

Порядок № 14-1/17 визначає механізм надсилання Розрахунку за попередній рік. Згідно з цим Порядком Розрахунок надсилається у формі електронного документа до ФСЗІ за формою, наведеною у додатку до Порядку № 14-1/17. Створені ФСЗІ оригінали Розрахунків передаються до ПФУ, а ПФУ надсилає Розрахунки через електронні кабінети роботодавців на вебпорталі електронних послуг ПФУ протягом 5 календарних днів з дня їх одержання від ФСЗІ. Інформація про дату і час надсилання Розрахунків надається ПФУ в електронному вигляді у формі квитанцій протягом 3 робочих днів з дня їх відправки.

Побачити Розрахунок роботодавці можуть в розділі «Мої документи» свого електронного кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Форма Розрахунку містить таблицю «Розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій за _____ рік», де у семи рядках по роботодавцю наведено дані про:

– середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу за рік, осіб (рядок 01);

– середньооблікову чисельність штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб (рядок 02);

– норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця, округлені до цілого значення), одиниць (рядок 03);

– фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн (рядок 04);

– середню річну заробітну плату штатного працівника (04 х 1000/01), грн (рядок 05);

– кількість робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю і не зайнятих особами з інвалідністю для роботодавців, у яких працює 26 осіб і більше (03 – 02), одиниць (рядок 06);

суму коштів адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (для роботодавців, у яких працює 26 осіб і більше, сума коштів адміністративно-господарських санкцій (05 х 06); від 16 до 25 осіб, сума коштів адміністративно-господарських санкцій (05); від 8 до 15 осіб, сума коштів адміністративно-господарських санкцій (05/2), грн) (рядок 07).

У Примітці до Розрахунку зазначено, зокрема, таке:

«Відповідно до частини другої статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені, яка обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Строк сплати адміністративно-господарських санкцій визначений частиною четвертою статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону.

Спори, що виникають із правовідносин за статтями 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», вирішуються Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю або в судовому порядку.

Інформація про реквізити рахунків для сплати адміністративно-господарських санкцій розміщена на офіційних вебсайтах Державного казначейства України за офіційною адресою в Інтернеті: «____» та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за офіційною адресою в Інтернеті: «____».

При здійсненні платежу зазначається його призначення: «сплата сум АГС за _____ рік».».

Також у виносці до Розрахунку зазначено наступне: «Розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій в електронній формі через електронні кабінети на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України надається у вигляді файлу формату .p7s, який містить кваліфікований електронний підпис керівника Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю».

Таким чином, якщо роботодавець за даними Держреєстру страхування не виконав норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів за попередній (2022) рік, то в його електронний кабінет надійде Розрахунок, де в рядку 07 буде зазначено суму коштів адміністративно-господарських санкцій, яку він має сплатити у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів за попередній (2022) рік. Якщо роботодавець не згоден з сумою адміністративно-господарських санкцій, зазначеною в Розрахунку, то для вирішення спору він має право звернутися до ФСЗІ, а якщо таке звернення не вирішить спір, роботодавець має право звернутися до суду з оскарженням суми адміністративно-господарських санкцій, визначеної ФСЗІ. Також роботодавець, який не згоден з сумою адміністративно-господарських санкцій, зазначеною в Розрахунку, може одразу після отримання Розрахунку звернутися до суду (без попереднього звернення до ФСЗІ).

Що стосується розміру та строків сплати адміністративно-господарських санкцій, то згідно зі статтею 20 Закону № 875 роботодавці, у яких середньооблікова кількість працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням ФСЗІ адміністративно-господарські санкції (далі — АГС), сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати у роботодавця за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб, розмір АГС за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати у таких роботодавців.

АГС розраховуються та сплачуються роботодавцями самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 Закону № 875 (ч. четверта ст. 20 Закону № 875).

Порушення термінів сплати АГС тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120% річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк (ч. друга ст. 20 Закону № 875).

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.05.2007 № 223 затверджено Порядок нарахування пені та її сплати (далі — Порядок № 223).

Згідно з розділом 3 Порядку № 223 нарахування пені як роботодавцем, так і органом контролю здійснюється з наступного дня граничного строку сплати АГС по день сплати включно, тобто з 16 квітня наступного за роком, у якому відбулося порушення нормативу.

У випадку, коли строк сплати АГС збігається з вихідним (святковим) днем, то останнім днем граничного строку сплати вважається перший робочий день після вихідного (святкового) дня, а пеня нараховується, починаючи з другого робочого дня після вихідного (святкового) дня.

Нарахування пені здійснюється на дату фактичного погашення суми боргу (частини боргу) за кожний календарний день прострочення платежу. При частковому погашенні боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку боргу.

Одноденний розмір пені при розрахунку округлюється до другого знака після коми в загальному порядку арифметичного округлення. Пеня на пеню не нараховується.

Суми переплати пені до державного бюджету зараховуються роботодавцю як авансові платежі на наступний звітний рік за АГС та пені.

Звертаємо увагу, що наразі ані Законом № 875, ані іншими нормативно-правовими актами не визначено граничний строк сплати АГС, якщо Розрахунок надіслано в електронний кабінет роботодавця пізніше 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу. Тому якщо роботодавець не оскаржує суму АГС, зазначену в Розрахунку, то її потрібно сплатити в розумний строк (наприклад, протягом 10 календарних днів — по аналогії зі сплатою суми податків, відображеної в податковій декларації) або у строк, зазначений в повідомленні ФСЗІ про строк сплати АГС у разі його отримання роботодавцем.


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації