Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Розширено перелік осіб, по яких подається повідомлення про прийняття на роботу, та оновлено форму такого повідомлення

05 січня 2022 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328» від 28.12.2021 № 1392 (далі — Постанова № 1392). Цим документом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 № 413 (далі — Постанова № 413). Зміни викликано набуттям чинності у 2021 році Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-IX (далі — Закон № 1667) та ДСТУ 4163:2020.

Оскільки зміни до Постанови № 413 викликано, в першу чергу, набуттям чинності Закону № 1667, то звернемося до норм статті 1 цього документа, якою запроваджено декілька нових термінів:

гіг-контракт — цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V цього Закону;

гіг-спеціаліст — фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем;

фахівець — працівник чи гіг-спеціаліст резидента Дія Сіті або фізична особа (фізична особа – підприємець), залучена резидентом Дія Сіті на підставі іншого цивільно-правового чи господарсько-правового договору про виконання робіт (надання послуг) у межах здійснення видів діяльності, передбачених частиною четвертою статті 5 Закону № 1667;

резидент Дія Сіті — юридична особа, яка відповідно до цього Закону набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі;

реєстр Дія Сіті — реєстр, який ведеться в електронній формі та містить інформацію про юридичних осіб, які перебувають або перебували у статусі резидента Дія Сіті.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону № 1667 до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидент Дія Сіті повідомляє про укладення гіг-контракту центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У зв’язку з вищенаведеним Постановою № 1392 назву Постанови № 413 змінено на нову назву «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту», а вступну частину Постанови № 413 доповнено нормою, згідно з якою цю Постанову прийнято відповідно до частини третьої (наразі вже четвертої) статті 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та частини першої статті 23 Закону № 1667.

Постановою № 1392 абзаци перший – четвертий постановляючої частини Постанови № 413 замінено абзацами такого змісту:

«Установити, що повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

За відсутності технічної можливості подання повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту засобами електронного зв’язку в електронній формі таке повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком разом з копією в електронній формі.

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».».

Таким чином, починаючи з 05 січня 2022 року роботодавець, який є резидентом Дія Сіті, повинен направляти повідомлення в податковий орган не тільки про прийняття працівника на роботу, а й про укладення гіг-контракту з гіг-спеціалістом до початку виконання робіт (надання послуг).

При цьому Постанова № 413 вже не містить норми, згідно з якою повідомлення можна подавати в податковий орган на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Крім того, Постановою № 1392 в новій редакції викладено додаток до Постанови № 413, а саме форму повідомлення, яке отримало нову назву «Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту» (далі — повідомлення).

В новому повідомленні збільшено кількість реквізитів, змінено їхню нумерацію та змінено (розширено) назву деяких з них. Відтепер повідомлення має верхню частину у вигляді таблиці, що включає три горизонтальні реквізити (рядки):

 1. Тип повідомлення: початкове, скасовуюче.
 2. Код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).
 3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) страхувальника.

Середня частина повідомлення у вигляді таблиці тепер має вісім вертикальних реквізитів (граф):

 1. Порядковий номер.
 2. Категорія особи (в цьому реквізиті зазначаються такі категорії особи: 1 – наймані працівники за основним місцем роботи; 2 – працівники за сумісництвом; 3 – гіг-спеціалісти за гіг-контрактом; 4 – працівники на підставі цивільно-правових договорів).
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).
 4. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) (цей номер, який складається з 13 цифр, розділених дефісом (8 цифр (дата, місяць, рік народження) + 5 цифр), зазначається лише по громадянам, які мають паспорт у вигляді ID-картки).
 5. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) застрахованої особи.
 6. Номер наказу або розпорядження про прийняття на роботу/укладення гіг-контракту.
 7. Дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу/укладення гіг-контракту.
 8. Дата початку роботи/початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом.

В нижній частині повідомлення (під таблицею) заповнюються три реквізити:

 1. Дата формування повідомлення у страхувальника.
 2. Керівник (уповноважена особа) — зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), власне ім’я та прізвище (ім’я має велику тільки першу літеру, а прізвище – всі великі літери, що передбачено ДСТУ 4163:2020).
 3. Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) — зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), власне ім’я та прізвище (ім’я має велику тільки першу літеру, а прізвище – всі великі літери, що передбачено ДСТУ 4163:2020).

Таким чином, починаючи з 05 січня 2022 року, роботодавець має направляти повідомлення в податковий орган за оновленою формою. При цьому інформація про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту, що міститься у повідомленні, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб. Це є дуже важливим, оскільки й протягом 2022 року страхувальники будуть подавати Податковий розрахунок за звітний квартал, а не за місяць, тому інформація про прийняття працівників на роботу з додатка Д5 до Податкового розрахунку потраплятиме до вказаних реєстрів лише після закінчення кварталу. Саме з повідомлення до реєстру застрахованих осіб має вноситися інформація про початок трудових відносин у застрахованої особи (початок дії гіг-контракту з гіг-спеціалістом), що спростить формування листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності з подальшим їх направленням до особистих кабінетів страхувальників (роботодавців) на порталі Пенсійного фонду України.

Звертаємо увагу, що в переліку категорій осіб, які зазначаються у графі 5 «Категорія особи» і які деталізовано у виносці до цієї графи, з’явилися нові категорії осіб «3 – гіг-спеціалісти за гіг-контрактом» та «4 – працівники на підставі цивільно-правових договорів». Одразу зауважимо, що останній термін відсутній в законодавстві, до того ж він абсурдний. Нагадаємо, що працівниками вважаються фізичні особи, які працюють виключно за трудовими договорами (стаття 21 КЗпП). Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підставі цивільно-правових договорів (далі — ЦПД), не є працівниками, а є підрядниками або виконавцями (статті 837, 901 Цивільного кодексу України; далі — ЦКУ). Безумовно працівники можуть працювати в одного роботодавця за трудовим договором і одночасно як фізичні особи виконувати для нього роботи (надавати послуги) за ЦПД. Однак ані в законодавстві (зокрема, в КЗпП, ЦКУ), ані в постановляючій частині Постанови № 413 немає норми, що роботодавці (замовники) мають подавати повідомлення про укладення з працівниками як з фізичними особами ЦПД на виконання робіт (надання послуг). В постановляючій частині Постанови № 413 зазначено лише, що повідомлення подається про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту. Тому вважаємо, що немає підстав подавати повідомлення про укладення з фізичною особою ЦПД на виконання робіт (надання послуг), якщо така фізична особа не є гіг-спеціалістом або фахівцем, з яким резидент Дія Сіті укладає ЦПД.

Зважаючи на некоректність терміну «працівники на підставі цивільно-правових договорів», а також на те, що зміни до Постанови № 413 вносилися здебільшого через набрання чинності Закону № 1667, яким встановлено особливий порядок відносин між сторонами, вважаємо, що з категорією особи 4 у графі 5 Повідомлення потрібно зазначати фахівця, з яким резидент Дія Сіті укладає ЦПД на виконання робіт (надання послуг) на підставі норм Закону № 1667 (про це вже повідомив і територіальний орган Держпраці). Справа в тому, що у статті 1 Закону № 1667 наведено термін «фахівець» (див. вище), з якого випливає, що резидент Дія Сіті може залучати фахівців (працівників, гіг-спеціалістів, фізичних осіб, в тому числі фізосіб-підприємців) на підставі іншого цивільно-правового чи господарсько-правового договору про виконання робіт (надання послуг) у межах здійснення видів діяльності, передбачених частиною 4 статті 5 Закону № 1667.

Теоретично подання роботодавцем (замовником) повідомлення про укладення з фізичною особою ЦПД на виконання робіт (надання послуг) було б вигідно фізичній особі, оскільки під час дії такого ЦПД фізична особа стає застрахованою особою, а з винагороди за виконану роботу (надану послугу) за ЦПД роботодавцем сплачується ЄСВ, що в кінцевому рахунку збільшує страховий стаж застрахованої особи, який відображається в реєстрі застрахованих осіб. В останньому по застрахованій особі в разі подання повідомлення про укладення ЦПД було б відображено інформацію про день початку дії ЦПД на виконання робіт (надання послуг), і фактично з цього дня така особа мала б право на отримання матеріального забезпечення («лікарняних», «декретних»). Але для цього потрібні додаткові зміни до Постанови № 413.

Що стосується гіг-контракту, який є цивільно-правовим договором (див. вище) і повинен мати номер і дату, то при його укладенні наказ роботодавцем (резидентом Дія Сіті) не видається. Тому номер і дату укладення гіг-контракту потрібно відображати в реквізитах 9 і 10 по аналогії із зазначенням в цих реквізитах номера і дати наказу про прийняття працівника на роботу.

Стосовно відповідальності, зауважимо, що за неподання (несвоєчасне подання) повідомлення про прийняття працівника на роботу як за порушення інших вимог законодавства про працю на роботодавця може бути накладено штраф у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення (абз. дев’ятий ч. другої ст. 265 КЗпП).

Звертаємо увагу, що згідно з частиною третьою статті 3 КЗпП дія цього Кодексу та законодавства про працю не поширюється на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті, визначені Законом № 1667.

Також частиною сьомою статті 235 КЗпП встановлено, що за відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи гіг-контракту, вчиненого з нею згідно із Законом № 1667, його укладення та/або виконання не може вважатися вступом у трудові відносини та/або виконанням роботи без укладення трудового договору (контракту).

Крім того, згідно з частиною одинадцятою статті 265 КЗпП не вважається фактичним допуском до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та не тягне відповідальність у вигляді штрафу, передбачену КЗпП, укладення гіг-контракту у порядку та на умовах, передбачених Законом № 1667.

Отже, вищенаведений штраф, передбачений абзацом дев’ятим частини другої статті 265 КЗпП, не накладається на роботодавця – резидента Дія Сіті за неподання (несвоєчасне подання) повідомлення про укладення гіг-контракту з гіг-спеціалістом. Крім того, законодавством не передбачено штрафних санкцій за неподання повідомлення в разі укладення з фізичною особою ЦПД на виконання робіт (надання послуг).

Крім внесення змін до Постанови № 413, Постановою № 1392 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього» від 17.04.2019 № 328 (далі — Постанова № 328).

Так, пункт 16 Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого Постановою № 328, доповнено новим абзацом, згідно з яким форма витягу, зазначеного у цьому пункті, затверджується правлінням Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) за погодженням із Мінсоцполітики.

Отже, ПФУ за погодженням із Мінсоцполітики має затвердити форму витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності, який буде надаватися територіальними органами ПФУ в паперовій формі за усним зверненням:

застрахованій особі — особисто з пред’явленням документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, та документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи пенсійного посвідчення;

представнику застрахованої особи чи страхувальника — з пред’явленням документів, що посвідчують особу та повноваження представника діяти від імені особи, яку він представляє.


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації