Пожалуйста, введите пароль.

Пожалуйста, введите пароль подтверждения.

Пароли не совпадают.

О применении штрафных санкций по налогу на доходы физических лиц

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.05.2014 р. № 10262/5/99-99-17-02-01-16

Щодо застосування штрафних санкцій з податку на доходи фізичних осіб

(Витяг)

  <…>

  Вiдповiдно до п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) неподання, подання з порушенням встановлених строкiв, подання не у повному обсязi, з недостовiрними вiдомостями або з помилками податкової звiтностi про суми доходiв, нарахованих (сплачених) на користь платника податкiв, суми утриманого з них податку, якщо такi недостовiрнi вiдомостi або помилки призвели до зменшення та/або збiльшення податкових зобов’язань платника податку та/або до змiни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi 510 гривень.

  Тi самi дiї, вчиненi платником податкiв, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi 1020 гривень.

  Передбаченi цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовiрнi вiдомостi або помилки у податковiй звiтностi про суми доходiв, нарахованих (сплачених) на користь платника податкiв, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Кодексу та були виправленi вiдповiдно до вимог ст. 50 Кодексу.

  Згiдно iз п. 169.4 ст. 169 Кодексу  роботодавець платника податку зобов’язаний здiйснити, у тому числi за мiсцем застосування податкової соцiальної пiльги, з урахуванням положень абзацу другого п. 167.1 ст. 167 Кодексу, перерахунок суми доходiв, нарахованих такому платнику податку у виглядi заробiтної плати, а також суми наданої податкової соцiальної пiльги:

   а) за наслiдками кожного звiтного податкового року пiд час нарахування заробiтної плати за останнiй мiсяць звiтного року;

   б) пiд час проведення розрахунку за останнiй мiсяць застосування податкової соцiальної пiльги у разi змiни мiсця її застосування за самостiйним рiшенням платника податку або у випадках, визначених п.п. 169.2.3 п. 169.2 цiєї статтi;

   в) пiд час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудовi вiдносини з таким роботодавцем.

  Враховуючи зазначене, з 1 сiчня 2014 року норма, визначена п. 119.2 ст. 119 Кодексу, розповсюджується на випадки, коли роботодавцем проводиться виправлення недостовiрних вiдомостей або помилок у податковому розрахунку ф. № 1ДФ за наслiдками перерахунку суми доходiв, нарахованих платнику податку у виглядi заробiтної плати.

  Процедура застосування штрафних санкцiй, визначених п. 119.2 ст. 119 Кодексу, передбачає складання акта перевiрки, в якому вiдображається встановлене порушення.

  Вiдповiдно до п. 11 пiдроздiлу 10 розд. XX Кодексу  штрафнi (фiнансові) санкцiї (штрафи) за наслiдками перевiрок, якi здiйснюються контролюючими органами, застосовуються у розмiрах, передбачених законом, чинним на день прийняття рiшення про застосування таких штрафних (фiнансових) санкцiй.

  Отже, з 1 сiчня 2014 року норма, визначена п. 119.2 ст. 119 Кодексу, поширюється на випадки подання уточнених податкових розрахункiв ф. № 1ДФ за звiтнi перiоди 2013 року.

  <…>

Перший заступник Мiнiстра                                                       І. Бiлоус

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.