Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» від 26.01.2011 № 59

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.95 № 88

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291)

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291)

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку» від 19.04.2001 № 186

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами» від 15.06.2011 № 720 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» від 27.06.2013 р. № 635

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» від 29.12.2000 № 356 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30.09.2003 № 561 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів» від 16.11.2009 № 1327 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів» від 10.01.2007 № 2 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат» від 01.11.2010 № 1300

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів» від 29.12.2006 № 1315

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності» від 28.03.2013 № 433

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності» від 11.04.2013 № 476

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014 р. № 879

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 26.06.2013 р. № 611 (План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ; Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ; Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ)

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ (ПОЛОЖЕННЯ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» від 07.02.2013 № 73

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»» від 27.06.2013 р. № 628

П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 28.05.99 № 137

П(С)БО 7 «Основні засоби»  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27.04.2000 № 92 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 18.10.99 № 242

П(С)БО 9 «Запаси» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 20.10.99 № 246 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 08.10.99 № 237 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» від 31.01.2000 № 20

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» від 26.04.2000 р. № 91

П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» від 30.11.2001 № 559 

П(С)БО 14 «Оренда» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» від 28.07.2000 № 181 

П(С)БО 15 «Доходи» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 29.11.99 № 290 

П(С)БО 16 «Витрати» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку » від 31.12.99 № 318

П(С)БО 17 «Податок на прибуток» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» від 28.12.2000 № 353

П(С)БО 18 «Будівельні контракти» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти» від 28.04.2001 № 205 

П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 07.06.99 № 163

П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» від 10.08.2000 № 193

П(С)БО 22 «Вплив інфляції» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції» від 29.02.2002 р. № 147

П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»» від 18.06.2001 р. № 303

П(С)БО 24 «Прибуток на акцію» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію» від 16.07.2001 р. № 344

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»» від 25.02.2000 р. № 39

П(С)БО 26 «Виплати працівникам» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» від 28.10.2003 № 601

П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»» від 07.11.2003 р. № 617

П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»» від 24.12.2004 р. № 817

П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»» від 19.05.2005 р. № 412

П(С)БО 30 «Біологічні активи» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»» від 18.11.2005 р. № 790

П(С)БО 31 «Фінансові витрати» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» від 28.04.2006 № 415

П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»» від 02.07.2007 р. № 779

П(С)БО 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»» від 26.08.2008 р. № 1090

П(С)БО 34 «Платіж на основі акцій» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій»» від 30.12.2008 р. № 1577

ЛИСТИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

Лист Державної фіскальної служби України від 24.11.2015 р. № 25024/6/99-95-42-03-15 «Щодо використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних документів»

Лист Міністерства фінансів України від 24.09.2015 р. № 31-11410-08-10/29963 «Щодо відображення в бухгалтерському обліку отримання та виплати компенсації з бюджету у межах середнього заробітку мобілізованих працівників»

Лист Державної казначейської служби України від 22.01.2014 p. № 17-10/54-1499 «Щодо застосування КЕКВ при виплаті «декретних» жінкам з числа військовослужбовців та сплати роботодавцем єдиного внеску з цієї допомоги»

Лист Міністерства фінансів України від 27.09.2013 р. № 31-08410-07-27/28296 «Щодо відображення в бухгалтерському обліку розрахунків, пов’язаних з оплатою тимчасової непрацездатності працівників»

Письмо Министерства юстиции Украины от 28.05.2013 г. № 4290-0-4-13/6.1 «Об отражении в уставе положения о том, в какой форме будет организован бухгалтерский учет на предприятии»

Письмо Министерства финансов Украины от 28.03.2013 г. № 31-08410-07/23-1343/1310 «Относительно организации бухгалтерского учета на предприятии«

Лист Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 31-08410-06-52297 «Щодо відображення у бухгалтерському обліку авансових внесків з податку на прибуток«

Письмо Министерства финансов Украины от 07.11.2012 г. № 31-08410-07-10/26689 «Относительно отдельных вопросов организации бухгалтерского учета»

Лист Міністерства фінансів України від 06.09.2011 р. № 31-08410-07-25/21750 «Щодо відображення в бухгалтерському обліку оплати тимчасової непрацездатності працівників»

Лист Міністерства фінансів України від 19.05.2011 № 31-08410-07-25/12852«Щодо бухгалтерського обліку розподіленого податку на додану вартість»

Лист Державного казначейства України від 11.05.2011 № 17-04/1180-6391 «Щодо призначення, функції та звільнення головного бухгалтера»

Письмо Министерства финансов Украины от 29.04.2011 № 31-08410-07-10/11255 «О налоговых разницах при переоценке основных средств»

Лист Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України від 12.04.2011 № 31-08410-06-5/9545, № 04/4-7/214 «Про подання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва»

Лист Міністерства фінансів України від 14.04.2011 № 31-08410-07-10/9789 «Щодо капіталізації фінансових витрат»

Лист Державного казначейства України від 12.04.2011 № 17-04/969-5120 «Щодо відображення в бухобліку бюджетних установ нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП»

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x