.

Вы здесь

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи" від 26.01.2011 № 59

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" від 24.05.95 № 88

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291)

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291)

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 19.04.2001 № 186

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами" від 15.06.2011 № 720 

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 27.06.2013 р. № 635

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку" від 29.12.2000 № 356 

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" від 30.09.2003 № 561 

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів" від 16.11.2009 № 1327 

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів" від 10.01.2007 № 2 

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат" від 01.11.2010 № 1300

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів" від 29.12.2006 № 1315

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності" від 28.03.2013 № 433

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності" від 11.04.2013 № 476

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 р. № 879

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ" від 26.06.2013 р. № 611 (План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ; Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ; Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ)

СТАНДАРТЫ (ПОЛОЖЕНИЯ) БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"  — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"" від 07.02.2013 № 73

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність"" від 27.06.2013 р. № 628

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 28.05.99 № 137

П(С)БО 7 "Основні засоби" Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.04.2000 № 92 

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 18.10.99 № 242

П(С)БО 9 "Запаси" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 20.10.99 № 246 

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 08.10.99 № 237 

П(С)БО 11 "Зобов'язання" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" від 31.01.2000 № 20

П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" від 26.04.2000 р. № 91

П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" від 30.11.2001 № 559 

П(С)БО 14 "Оренда" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" від 28.07.2000 № 181 

П(С)БО 15 "Доходи" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 29.11.99 № 290 

П(С)БО 16 "Витрати" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку " від 31.12.99 № 318

П(С)БО 17 "Податок на прибуток" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" від 28.12.2000 № 353

П(С)БО 18 "Будівельні контракти" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" від 28.04.2001 № 205 

П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 07.06.99 № 163

П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" від 10.08.2000 № 193

П(С)БО 22 "Вплив інфляції" Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" від 29.02.2002 р. № 147

П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"" від 18.06.2001 р. № 303

П(С)БО 24 "Прибуток на акцію" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" від 16.07.2001 р. № 344

П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"" від 25.02.2000 р. № 39

П(С)БО 26 "Виплати працівникам" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" від 28.10.2003 № 601

П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"" від 07.11.2003 р. № 617

П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"" від 24.12.2004 р. № 817

П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"" від 19.05.2005 р. № 412

П(С)БО 30 "Біологічні активи" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"" від 18.11.2005 р. № 790

П(С)БО 31 "Фінансові витрати" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" від 28.04.2006 № 415

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість"" від 02.07.2007 р. № 779

П(С)БО 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"" від 26.08.2008 р. № 1090

П(С)БО 34 "Платіж на основі акцій" — Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій"" від 30.12.2008 р. № 1577

ПИСЬМА И РАЗЪЯСНЕНИЯ

Лист Державної фіскальної служби України від 24.11.2015 р. № 25024/6/99-95-42-03-15 «Щодо використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних документів»

Лист Міністерства фінансів України від 24.09.2015 р. № 31-11410-08-10/29963 "Щодо відображення в бухгалтерському обліку отримання та виплати компенсації з бюджету у межах середнього заробітку мобілізованих працівників"

Лист Державної казначейської служби України від 22.01.2014 p. № 17-10/54-1499 «Щодо застосування КЕКВ при виплаті «декретних» жінкам з числа військовослужбовців та сплати роботодавцем єдиного внеску з цієї допомоги»

Лист Міністерства фінансів України від 27.09.2013 р. № 31-08410-07-27/28296 "Щодо відображення в бухгалтерському обліку розрахунків, пов’язаних з оплатою тимчасової непрацездатності працівників"

Письмо Министерства юстиции Украины от 28.05.2013 г. № 4290-0-4-13/6.1 "Об отражении в уставе положения о том, в какой форме будет организован бухгалтерский учет на предприятии"

Письмо Министерства финансов Украины от 28.03.2013 г. № 31-08410-07/23-1343/1310 "Относительно организации бухгалтерского учета на предприятии"

Лист Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 31-08410-06-52297 "Щодо відображення у бухгалтерському обліку авансових внесків з податку на прибуток"

Письмо Министерства финансов Украины от 07.11.2012 г. № 31-08410-07-10/26689 "Относительно отдельных вопросов организации бухгалтерского учета"

Лист Міністерства фінансів України від 06.09.2011 р. № 31-08410-07-25/21750 "Щодо відображення в бухгалтерському обліку оплати тимчасової непрацездатності працівників"

Лист Міністерства фінансів України від 19.05.2011 № 31-08410-07-25/12852 "Щодо бухгалтерського обліку розподіленого податку на додану вартість"

Лист Державного казначейства України від 11.05.2011 № 17-04/1180-6391 "Щодо призначення, функції та звільнення головного бухгалтера"

Письмо Министерства финансов Украины от 29.04.2011 № 31-08410-07-10/11255 "О налоговых разницах при переоценке основных средств"

Лист Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України від 12.04.2011 № 31-08410-06-5/9545, № 04/4-7/214 "Про подання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва"

Лист Міністерства фінансів України від 14.04.2011 № 31-08410-07-10/9789 "Щодо капіталізації фінансових витрат"

Лист Державного казначейства України від 12.04.2011 № 17-04/969-5120 "Щодо відображення в бухобліку бюджетних установ нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП"

Создание сайта: SSC Group