Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Внесено зміни до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю

9 березня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю» від 03.03.2023 № 188. Цією постановою Кабмін вніс зміни до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 702 (далі — Порядок № 702). Внесення змін до Порядку № 702 обумовлено приведенням його норм у відповідність до норм статті 47 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість), яку було викладено в новій редакції ще 07.05.2022.

Згідно зі статтею 47 Закону про зайнятість допомога по частковому безробіттю (далі — ДЧБ) — це вид державної підтримки застрахованих осіб (працівників та фізичних осіб – підприємців) у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Право на ДЧБ мають вищезазначені застраховані особи, за яких (які) протягом останніх 6 місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), сплачено (сплатили) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ). У разі якщо протягом останніх 6 місяців до звернення про надання ДЧБ законодавством надано право окремим роботодавцям або фізичним особам – підприємцям не сплачувати ЄСВ, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду.

ДЧБ надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (далі — центр зайнятості), за зверненням роботодавця або фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою.

Джерелами фінансування ДЧБ є кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та інші джерела, не заборонені законодавством (п. 3 Порядку № 702).

Основні зміни, внесені до Порядку № 702, полягають в наступному:

1. В пункті 1 Порядку № 702 уточнено, що центри зайнятості— філії міжрегіональних/регіональних центрів зайнятості, а також міські, районні, міськрайонні центри зайнятості (до їх припинення). Одночасно за текстом всього Порядку № 702 слова «центр зайнятості» замінено словами «регіональний центр зайнятості» у відповідному відмінку.

2. Пункт 6 Порядку № 702, який містить критерії для надання ДЧБ, доповнено ще одним критерієм — відсутність у роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

Нагадаємо, що критеріями для надання ДЧБ також є:

зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) охопило не менш як 20% чисельності працівників роботодавця, в яких рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати становить 30% і більше на місяць;

– рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, становить 30% і більше на місяць;

відсутність у роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, заборгованості із виплати заробітної плати та/або сплати ЄСВ, та/або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом 6 місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

3. Пункт 7 Порядку № 702, який містить випадки, коли ДЧБ не надається, доповнено такими новими випадками:

понад 6 місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), у роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, наявна заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом;

– сума ДЧБ та допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) сукупно перевищує суму незначної державної допомоги. Згідно з пунктом 9 статті 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 01.07.2014 № 1555-VII незначна державна допомога — це державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року (далі — незначна державна допомога);

– стосовно роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, відкрито ліквідаційну процедуру, а також якщо вони визнають свою неспроможність своєчасно виконувати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.

Нагадаємо, що ДЧБ не надається також в разі, коли:

– зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

– працівник відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу в роботодавця з повним робочим днем (тижнем) або працює в роботодавця за сумісництвом, або проходить альтернативну (невійськову) службу;

– протягом 6 місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), у роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, наявна заборгованість із виплати заробітної плати та/або сплати ЄСВ, та/або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

– роботодавець або фізична особа – підприємець, яка є застрахованою особою, перебуває у процесі припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності, визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом або стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство, або перебуває у процесі санації.

4. Пункт 9 Порядку № 702 доповнено новим абзацом, відповідно до якого сума ДЧБ та допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) сукупно не може перевищувати суму незначної державної допомоги.

5. Пункт 14 Порядку № 702 викладено в новій редакції, якою передбачено, що до заяви, яка подається до центру зайнятості в паперовій або електронній формі для отримання ДЧБ, роботодавець або фізична особа – підприємець, яка є застрахованою особою, додають:

роботодавець — відомості про працівників, у яких виникло право на ДЧБ згідно з Порядком № 702, за формою згідно з додатком 1;

фізична особа – підприємець, яка є застрахованою особою та звертається за отриманням ДЧБ, — відомості про себе за формою згідно з додатком 2. У разі подання відомостей про себе та найманих працівників фізична особа – підприємець, яка є застрахованою особою, подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2;

– відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, протягом останніх 3 років, її форму та мету.

Вимоги до відомостей про господарську діяльність роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, який (яка) має намір отримати ДЧБ, та порядок їх подання визначаються Державним центром зайнятості з урахуванням вимог щодо подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу, встановлених Антимонопольним комітетом.

У разі подання заяви в електронній формі на заяву та додані до неї документи накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

6. Пункт 15 Порядку № 702 доповнено новим абзацом другим, згідно з яким підтвердження відсутності заборгованості роботодавцями та фізичними особами – підприємцями, які є застрахованими особами, перед державним (місцевим) бюджетом з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, здійснюється в порядку обміну інформацією між Державною службою зайнятості та ДПС, що встановлюється Мінфіном та Мінекономіки.

Нагадаємо, що підтвердження сплати ЄСВ роботодавцями та фізичними особами – підприємцями, які є застрахованими особами, здійснюється в порядку обміну інформацією між Державною службою зайнятості, ДПС та Пенсійним фондом України (абзац перший п. 15 Порядку № 702).

7. Порядок № 702 доповнено пунктом 16-1, відповідно до якого для визначення та підтвердження відомостей щодо відсутності заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, зазначених роботодавцями та фізичними особами – підприємцями, які є застрахованими особами, у заяві, використовуються відомості, подані ДПС. ДПС формує та передає центру зайнятості інформацію про наявність у роботодавців та фізичних осіб – підприємців, які є застрахованими особами, які звертаються за отриманням ДЧБ, заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, у порядку, зазначеному в абзаці другому пункту 15 Порядку № 702 (див. вище).

8. Пункт 20 Порядку № 702 доповнено новими абзацами третім і четвертим, згідно з якими роботодавцем / фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, крім відомостей про осіб, наданих роботодавцем за формою згідно з додатком 3, а фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, — за формою згідно з додатком 4, також подаються відомості про господарську діяльність та про всю незначну державну допомогу, отриману ним (нею) за попередній місяць, її форму та мету. Вимоги до відомостей про господарську діяльність суб’єкта господарювання визначаються Державним центром зайнятості.

У разі коли роботодавцем / фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, за попередній місяць не отримано іншої державної допомоги, крім ДЧБ, такі відомості не подаються.

9. У пункті 21 Порядку № 702 друге речення викладено в новій редакції, якою встановлено, що копія платіжної відомості на виплату ДЧБ (відомості на виплату готівки), яку роботодавець здійснює працівникам у строк не більш як 3 робочі дні після надходження коштів на свій рахунок від центру зайнятості, з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника в безготівковій формі (відомості на виплату готівки) подається центру зайнятості не пізніше ніж протягом 5 календарних днів після виплати працівникам ДЧБ.

Також в першому реченні абзацу другого пункту 21 Порядку № 702 уточнено, що у разі скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) у працівників, фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, які не включені до відомостей про осіб, щодо яких вже прийнято рішення про надання ДЧБ, роботодавець або фізична особа – підприємець, яка є застрахованою особою, додатково подає центру зайнятості на розгляд заяву та відомості про таких осіб.

10. В абзаці восьмому пункту 27 Порядку № 702 уточнено, що перевірка цільового використання коштів, що перераховуються роботодавцю центром зайнятості для виплати працівникам ДЧБ, може бути проведена за місцезнаходженням роботодавця або місцем провадження його господарської діяльності, у приміщенні центру зайнятості або дистанційно з використанням будь-яких засобів комунікації. Як і раніше, остаточна перевірка цільового використання коштів проводиться протягом 180 календарних днів після останньої виплати ДЧБ працівникам.

11. Порядок № 702 доповнено пунктом 27-1, відповідно до якого під час воєнного стану не застосовуються положення:

– абзацу шостого пункту 7 Порядку № 702 (ним встановлено, що ДЧБ не надається в разі, коли сума ДЧБ та допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) сукупно перевищує суму незначної державної допомоги);

– абзацу одинадцятого пункту 9 Порядку № 702 (ним встановлено, що сума ДЧБ та допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) сукупно не може перевищувати суму незначної державної допомоги).

– абзаців четвертого і п’ятого пункту 14 Порядку № 702 (ними встановлено, що до заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій або електронній формі, роботодавець або фізична особа – підприємець, яка є застрахованою особою, додають відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, протягом останніх 3 років, її форму та мету. Вимоги до відомостей про господарську діяльність роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, який (яка) має намір отримати ДЧБ, та порядок їх подання визначаються Державним центром зайнятості з урахуванням вимог щодо подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу, встановлених Антимонопольним комітетом);

– абзаців третього і четвертого пункту 20 Порядку № 702 (ними встановлено, що роботодавцем / фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, також подаються відомості про господарську діяльність та про всю незначну державну допомогу, отриману ним (нею) за попередній місяць, її форму та мету. Вимоги до відомостей про господарську діяльність суб’єкта господарювання визначаються Державним центром зайнятості. У разі коли роботодавцем / фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, за попередній місяць не отримано іншої державної допомоги, крім допомоги по частковому безробіттю, такі відомості не подаються).

12. В новій редакції викладено всі додатки до Порядку № 702, а саме:

додаток 1 «Відомості про осіб, щодо яких виконуються вимоги статті 47 Закону України «Про зайнятість населення»;

додаток 2 «Відомості про фізичну особу – підприємця, яка є застрахованою особою, щодо якої виконуються вимоги статті 47 Закону України «Про зайнятість населення»;

додаток 3 «Відомості про осіб, щодо яких виконуються вимоги статті 47 Закону України «Про зайнятість населення» за ____________ (місяць) 20__ р.)»;

додаток 4 «Відомості про фізичну особу – підприємця, яка є застрахованою особою, щодо якої виконуються вимоги статті 47 Закону України «Про зайнятість населення» за ____________ (місяць) 20__ р.)».


Вам також може бути цікаво

Внесено зміни до Порядку видачі (формування) листків непрацездатності
Внесено зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів
Внесено зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку
Воєнний стан і мобілізацію продовжено ще на 90 днів до 13 травня 2024 року
Внесено зміни до Класифікатора професій, які здебільшого стосуються професій ІТ-галузі
Внесено зміни до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб